大吉祥天女咒原文网
大吉祥天女咒原文网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》75

导读:尔时,善财童子向迦毗罗城,思惟修习受生解脱,增长 广大,忆念不舍。渐次游行,至菩萨集会普现法界光明讲堂,其中有神,号:无忧德,...

《大方广佛华严经注音》75

ěr shí shàn cái tïng zǐ xiàng jiā pí luï chãng sī wãi xiū xí shîushēng xiâ tuō zēngzhǎngguǎng dà yì niàn

尔时,善财童子向迦毗罗城,思惟修习受生解脱,增长 广大,忆念

bù shě jiàn cì yïu xíng zhì pú sà jí huì pǔ xiàn fǎ jiâ guāngmíngjiǎngtáng qí zhōng yǒu shãn hào wú yōu dã

不舍。渐次游行,至菩萨集会普现法界光明讲堂,其中有神,号:无忧德,

yǔ yī wàn zhǔ gōngdiànshãn jù lái yíngshàn cái zuî rú shì yán shàn lái zhàng fu yǒu dà zhì huì yǒu dà yǒngměng

与一万主宫殿神俱,来迎善财。作如是言:善来丈夫有大智慧,有大勇猛,

nãng xiū pú sà bù kě sī yì zì zài xiâ tuō xīn hãng bù shě guǎng dà shì yuàn shànnãngguān chá zhū fǎ jìng jiâ ān

能修菩萨不可思议自在解脱,心恒不舍广大誓愿;善能观察诸法境界,安

zhù fǎ chãng rù yú wú liàng zhū fāngbiàn mãn chãng jiù rú lái gōng dã dà hǎi dã miàobiàn cái shàntiáozhîngshēng

住法城,入于无量诸方便门,成就如来功德大海;得妙辩才,善调众 生,

huî shâng zhì shēn hãngshùn xiū xíng zhī zhū zhîngshēng xīn háng chā biã lìng qí huān xǐ qù xiàng fï dào wǒ guān rãn

获圣智身,恒顺修行,知诸众 生心行差别,令其欢喜趣向佛道。我观仁

zhě xiū zhū miào hân xīn wú zàn xiâ wēi yí suǒ hân xī jiē qīngjìng rǔ dāng bù jiǔ dã zhū rú lái qīngjìngzhuāng

者修诸妙行,心无暂懈,威仪所行,悉皆清净,汝当不久得诸如来清净 庄

yán wú shàng sān yâ yǐ zhū xiàng hǎo zhuāng yán qí shēn yǐ shí lì zhì yíng shì qí xīn yïu zhū shì jiān wǒ guān

严无上三业,以诸相好 庄 严其身,以十力智莹饰其心,游诸世间。我观

rãn zhě yǒngměngjīng jìn ãr wú yǒu bǐ bù jiǔ dāng dã pǔ jiàn sān shì yí qiâ zhū fï tīngshîu qí fǎ bù jiǔ dāng

仁者勇猛精进而无有比,不久当得普见三世一切诸佛,听受其法;不久当

dã yí qiâ pú sà chándìng xiâ tuō zhū sān mâi lâ bù jiǔ dāng rù zhū fï rú lái shânshēn xiâ tuō hã yǐ gù jiàn

得一切菩萨禅定解脱诸三昧乐,不久当入诸佛如来甚深解脱。何以故?见

shàn zhī shí qīn jìn gîngyǎng tīngshîu qí jiào yì niàn xiū xíng bú xiâ bù tuì wú yōu wú huǐ wú yǒu

善知识亲近供养,听受其教,忆念修行,不懈、不退、无忧、无悔,无有

zhàng ài mï jí mï mín bù nãng wãi nán bù jiǔ dāngchãng wú shàng guǒ gù

障碍,魔及魔民,不能为难,不久当成无上果故。

shàn cái tïng zǐ yán shâng zhě rú xiàng suǒ shuō yuàn wǒ jiē dã shâng zhě wǒ yuàn yí qiâ zhîngshēng xī

善财童子言:圣者!如向所说,愿我皆得。圣者!我愿一切众 生息

zhū râ nǎo lí zhū â yâ shēng zhū ān lâ xiū zhū jìng hân shâng zhě yí qiâ zhîngshēng qǐ zhū fán nǎo

诸热恼,离诸恶业,生诸安乐,修诸净行。圣者!一切众 生起诸烦恼,

zào zhū â yâ duî zhū â qù ruî shēn ruî xīn hãngshîu chǔ dú pú sà jiàn yǐ xīn shēng yōu nǎo shâng

造诸恶业,堕诸恶趣,若身、若心,恒受楚毒,菩萨见已,心生忧恼。圣

zhě pì rú yǒu rãn wãi yǒu yī zǐ ài niànqíng zhì hū jiàn bâi rãn gē jiã zhī tǐ qí xīn tîng qiâ bù nãng

者!譬如有人,唯有一子,爱念情至,忽见被人割截肢体,其心痛切不能

zì ān pú sà mï hē sà yì fù rú shì jiàn zhū zhîngshēng yǐ fán nǎo yâ duî sān â qù shîuzhǒngzhǒng kǔ

自安。菩萨摩诃萨亦复如是,见诸众 生以烦恼业堕三恶趣,受种 种苦,

xīn dà yōu nǎo ruî jiànzhîngshēng qǐ shēn yǔ yì sān zhǒngshàn yâ shēngtiān rãn qù shîushēn xīn lâ pú

心大忧恼;若见众 生起身、语、意三种善业,生天人趣,受身心乐,菩

sà ěr shí shēng dà huān xǐ hã yǐ gù pú sà bù zì wãi gù qiú yí qiâ zhì bù tān shēng sǐ zhū yù kuài lâ

萨尔时,生大欢喜。何以故?菩萨不自为故求一切智,不贪生死诸欲快乐,

bù suí xiǎng dǎo jiàn dǎo xīn dǎo zhū jiã suí mián ài jiàn lì zhuǎn bù qǐ zhîngshēngzhǒngzhǒng lâ xiǎng yì

不随想倒、见倒、心倒、诸结,随眠爱见力转,不起众 生 种 种乐想,亦

bù wâi zhuï zhū chándìng lâ fēi yǒu zhàng ài pí yàn tuì zhuǎn zhù yú shēng sǐ dàn jiànzhîngshēng yú zhū yǒu zhōng

不味着诸禅定乐,非有障碍,疲厌退转住于生死。但见众 生于诸有中,

jù shîu wú liàngzhǒngzhǒng zhū kǔ qǐ dà bēi xīn yǐ dà yuàn lì ãr pǔ shâ qǔ bēi yuàn lì gù xiū pú sà hân

具受无量 种 种诸苦,起大悲心,以大愿力而普摄取。悲愿力故,修菩萨行,

wãi duàn yí qiâ zhîngshēng fán nǎo wãi qiú rú lái yí qiâ zhì zhì wãi gîngyǎng yí qiâ zhū fï rú lái wãi yán jìng yí

为断一切众 生烦恼,为求如来一切智智,为供养一切诸佛如来,为严净一

qiâ guǎng dà guï tǔ wãi jìng zhì yí qiâ zhîngshēng lâ yù jí qí suǒ yǒu shēn xīn zhū hân yú shēng sǐ zhōng wú yǒu

切广大国土,为净治一切众 生乐欲,及其所有身心诸行,于生死中无有

pí yàn shâng zhě pú sà mï hē sà yú zhū zhîngshēng wãi zhuāng yán lìngshēng rãn tiān fù guì lâ gù wãi fù

疲厌。圣者!菩萨摩诃萨,于诸众 生为 庄 严,令生人天富贵乐故;为父

mǔ wãi qí ān lì pú tí xīn gù wãi yǎng yù lìng qí chãng jiù pú sà dào gù wãi wâi hù lìng qí yuǎn lí

母,为其安立菩提心故;为养育,令其成就菩萨道故;为卫护,令其远离

sān â dào gù wãi chuán shī lìng qí dã dù shēng sǐ hǎi gù wãi guī yī lìng shě zhū mï fán nǎo bù gù wãi

三恶道故;为船师,令其得度生死海故;为归依,令舍诸魔烦恼怖故;为

jiū jìng lìng qí yǒng dã qīngliáng lâ gù wãi jīn jì lìng rù yí qiâ zhū fï hǎi gù wãi dǎo shī lìng zhì yí

究竟,令其永得清凉乐故;为津济,令入一切诸佛海故;为导师,令至一

qiâ fǎ bǎo zhōu gù wãi miào huā kāi fū zhū fï gōng dã xīn gù wãi yán jù chángfàng fú dã zhì huì guāng gù

切法宝洲故;为妙华,开敷诸佛功德心故;为严具,常放福德智慧光故;

wãi kě lâ fán yǒu suǒ zuî xī duān yán gù wãi kě zūn yuǎn lí yí qiâ zhū â yâ gù wãi pǔ xián jù zú

为可乐,凡有所作悉端严故;为可尊,远离一切诸恶业故;为普贤,具足

yí qiâ duān yán shēn gù wãi dà míng chángfàng zhì huì jìngguāngmíng gù wãi dà yún cháng yǔ yí qiâ gān lù fǎ gù

一切端严身故;为大明,常放智慧净光明故;为大云,常雨一切甘露法故。

shâng zhě pú sà rú shì xiū zhū hân shí lìng yí qiâ zhîngshēng jiē shēng ài lâ jù zú fǎ lâ

圣者!菩萨如是修诸行时,令一切众 生皆生爱乐。具足法乐。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiāngshēng fǎ táng qí wú yōu dã jí zhū shãnzhîng yǐ chū guî zhū tiānshàngmiào huā

尔时,善财童子将 升法堂,其无忧德及诸神众,以出过诸天上妙华

mán tú xiāng mî xiāng jí yǐ zhǒngzhǒng bǎo zhuāng yán jù sàn shàn cái shàng ãr shuōsîng yán

鬘、涂香、末香,及以种 种宝 庄 严具,散善财上,而说颂言:

rǔ jīn chū shì jiān wãi shì dà míngdēng pǔ wãi zhū zhîngshēng qín qiú wú shàng juã

汝今出世间,为世大明灯,普为诸众 生,勤求无上觉。

wú liàng yì qiān jiã nán kě dã jiàn rǔ gōng dã rì jīn chū miâ chú zhū shì àn

无量亿千劫,难可得见汝,功德日今出,灭除诸世暗。

rǔ jiàn zhū zhîngshēng diān dǎo huî suǒ fù ãr xīng dà bēi yì qiú zhâng wú shī dào

汝见诸众 生,颠倒惑所覆,而兴大悲意,求证无师道。

rǔ yǐ qīngjìng xīn xún qiú fï pú tí chãng shì shàn zhī shí bù zì xī shēnmìng

汝以清净心,寻求佛菩提,承事善知识,不自惜身命。

rǔ yú zhū shì jiān wú yī wú suǒ zhuï qí xīn pǔ wú ài qīngjìng rú xū kōng

汝于诸世间,无依无所著,其心普无碍,清净如虚空。

rǔ xiū pú tí hân gōng dã xī yuán mǎn fàng dà zhì huì guāng pǔ zhào yí qiâ shì

汝修菩提行,功德悉圆满,放大智慧光,普照一切世。

rǔ bù lí shì jiān yì bù zhuï yú shì xíng shì wú zhàng ài rú fēng yïu xū kōng

汝不离世间,亦不着于世,行世无障碍,如风游虚空。

pì rú huǒ zāi qǐ yí qiâ wú nãng miâ rǔ xiū pú tí hân jīng jìn huǒ yì rán

譬如火灾起,一切无能灭,汝修菩提行,精进火亦然。

yǒngměng dà jīng jìn jiān gù bù kě dîng jīn gāng huì shī zǐ yïu xíng wú suǒ wâi

勇猛大精进,坚固不可动,金刚慧师子,游行无所畏。

yí qiâ fǎ jiâ zhōng suǒ yǒu zhū chà hǎi rǔ xī nãngwǎng yì qīn jìn shàn zhī shí

一切法界中,所有诸刹海,汝悉能往诣,亲近善知识。

ěr shí wú yōu dã shãnshuō cǐ sîng yǐ wãi ài lâ fǎ gù suí zhú shàn cái hãng bù shě lí ěr shí

尔时,无忧德神说此颂已,为爱乐法故,随逐善财,恒不舍离。尔时,

shàn cái tïng zǐ rù pǔ xiàn fǎ jiâ guāngmíngjiǎngtáng zhōubiàn tuī qiú bǐ shì shì nǚ jiàn zài táng nâi zuî bǎo lián huā

善财童子入普现法界光明讲堂,周遍推求彼释氏女,见在堂内,坐宝莲华

shī zǐ zhī zuî bā wàn sì qiān cǎi nǚ suǒ gîng wãi rào shì zhū cǎi nǚ mǐ bù jiē cïngwángzhǒngzhōngshēng xī yú

师子之座,八万四千采女所共围绕。是诸采女,靡不皆从王种 中 生,悉于

guî qù xiū pú sà hân tongzhîngshàn gēn bù shī ài yǔ pǔ shâ zhîngshēng yǐ nãngmíngjiàn yí qiâ zhì jìng yǐ gîng xiū

过去修菩萨行同种善根,布施爱语普摄众 生,已能明见一切智境,已共修

jí fï pú tí hân hãng zhù zhângdìng cháng yïu dà bēi pǔ shâ zhîngshēng yïu rú yī zǐ cí xīn jù zú juàn shǔ

集佛菩提行,恒住正定,常游大悲,普摄众 生犹如一子,慈心具足眷属

qīngjìng yǐ yú guî qù chãng jiù pú sà bù kě sī yì shànqiǎofāngbiàn jiē yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dã

清净,已于过去成就菩萨不可思议善巧方便,皆于阿耨多罗三藐三菩提得

bù tuì zhuǎn jù zú pú sà zhū bō luï mì lí zhū qǔ zhuï bù lâ shēng sǐ suī xíng zhū yǒu xīn chángqīngjìng

不退转,具足菩萨诸波罗蜜,离诸取著,不乐生死,虽行诸有,心常清净,

hãng qín guān chá yí qiâ zhì dào lí zhàng gài wǎng chāo zhū zhuï chù cïng yú fǎ shēn ãr shì huà xíng shēng pǔ xián hân

恒勤观察一切智道,离障盖网,超诸著处,从于法身而示化形,生普贤行,

zhǎng pú sà lì zhì rì huì dēng xī yǐ yuán mǎn

长菩萨力,智日、慧灯悉已圆满。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì bǐ shì nǚ qú bō zhī suǒ dǐng lǐ qí zú hã zhǎng ãr zhù zuî rú shì yán

尔时,善财童子诣彼释女瞿波之所,顶礼其足,合掌而住,作如是言:

shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã yú shēng sǐ zhōng ãr bù

圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何于生死中,而不

wãi shēng sǐ guî huàn suǒ rǎn liǎo fǎ zì xìng ãr bù zhù shēng wãn pì zhī fï dì jù zú fï fǎ ãr xiū pú sà

为生死过患所染?了法自性,而不住声闻辟支佛地?具足佛法而修菩萨

hân zhù pú sà dì ãr rù fï jìng jiâ chāo guî shì jiān ãr yú shì shîushēng chãng jiù fǎ shēn ãr shì xiàn wú

行?住菩萨地而入佛境界?超过世间而于世受生?成就法身,而示现无

biānzhǒngzhǒng sâ shēn zhâng wú xiàng fǎ ãr wãi zhîngshēng shì xiàn zhū xiàng zhī fǎ wú shuō ãr guǎng wãi zhîngshēng yǎn

边种 种色身?证无相法而为众 生示现诸相?知法无说而广为众 生演

shuō zhū fǎ zhī zhîngshēngkōng ãr hãng bù shě huà zhîngshēng shì suī zhī zhū fï bù shēng bù miâ ãr qín gîngyǎng wú

说诸法?知众 生空而恒不舍化众 生事?虽知诸佛不生、不灭而勤供养无

yǒu tuì zhuǎn suī zhī zhū fǎ wú yâ wú bào ãr xiū zhū shàn hân hãng bù zhǐ xī

有退转?虽知诸法无业、无报而修诸善行恒不止息?

shí qú bō nǚ gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ jīn nãng wân pú sà mï hē sà rú

时,瞿波女告善财言:善哉!善哉!善男子!汝今能问菩萨摩诃萨如

shì xíng fǎ xiū xí pǔ xián zhū xíngyuàn zhě nãng rú shì wân dì tīng dì tīng shàn sī niàn zhī wǒ dāngchãng

是行法,修习普贤诸行愿者,能如是问。谛听!谛听!善思念之!我当承

fï shãn lì wãi rǔ xuānshuō shàn nán zǐ ruî zhū pú sà chãng jiù shí fǎ zã nãngyuán mǎn yīn tuï luï wǎng pǔ zhì

佛神力,为汝宣说。善男子!若诸菩萨成就十法,则能圆满因陀罗网普智

guāngmíng pú sà zhī hân hã děng wãi shí suǒ wâi yī shàn zhī shí gù dã guǎng dà shâng xiâ gù dã qīngjìng yù

光明菩萨之行。何等为十?所谓:依善知识故,得广大胜解故,得清净欲

lâ gù jí yí qiâ fú zhì gù yú zhū fï suǒ tīng wãn fǎ gù xīn hãng bù shě sān shì fï gù tïng yú yí qiâ

乐故,集一切福智故,于诸佛所听闻法故,心恒不舍三世佛故,同于一切

pú sà hân gù yí qiâ rú lái suǒ hù niàn gù dà bēi miàoyuàn jiē qīngjìng gù nãng yǐ zhì lì pǔ duàn yí qiâ zhū

菩萨行故,一切如来所护念故,大悲妙愿皆清净故,能以智力普断一切诸

shēng sǐ gù shì wãi shí ruî zhū pú sà chãng jiù cǐ fǎ zã nãngyuán mǎn yīn tuï luï wǎng pǔ zhì guāngmíng pú sà zhī

生死故,是为十。若诸菩萨成就此法,则能圆满因陀罗网普智光明菩萨之

hân fï zǐ ruî pú sà qīn jìn shàn zhī shí zã nãngjīng jìn bù tuì xiū xí chū shēng wú jìn fï fǎ fï zǐ

行。佛子!若菩萨亲近善知识,则能精进不退修习出生无尽佛法。佛子!

pú sà yǐ shí zhǒng fǎ chãng shì shàn zhī shí hã děng wãi shí suǒ wâi yú zì shēnmìng wú suǒ gù xī yú shì

菩萨以十种法,承事善知识。何等为十?所谓:于自身命无所顾惜,于世

lâ jù xīn bù tān qiú zhī yí qiâ fǎ xìng jiē píngděng yǒng bù tuì shě yí qiâ zhì yuàn guān chá yí qiâ fǎ jiâ shí

乐具心不贪求,知一切法性皆平等,永不退舍一切智愿,观察一切法界实

xiàng xīn hãng shě lí yí qiâ yǒu hǎi zhī fǎ rú kōng xīn wú suǒ yī chãng jiù yí qiâ pú sà dà yuàn chángnãng shì

相,心恒舍离一切有海,知法如空心无所依,成就一切菩萨大愿,常能示

xiàn yí qiâ chà hǎi jìng xiū pú sà wú ài zhì lún fï zǐ yìng yǐ cǐ fǎ chãng shì yí qiâ zhū shàn zhī shí wú

现一切刹海,净修菩萨无碍智轮。佛子!应以此法承事一切诸善知识,无

suǒ wãi nì

所违逆。

ěr shí shì jiā qú bō nǚ yù chïngmíng cǐ yì chãng fï shãn lì guān chá shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,释迦瞿波女欲重明此义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

pú sà wãi lì zhū qún shēng zhângniàn qīn chãngshàn zhī shí

菩萨为利诸群生,正念亲承善知识,

jìng zhī rú fï xīn wú dài cǐ hân yú shì dì wǎng hân

敬之如佛心无怠,此行于世帝网行。

shâng jiě guǎng dà rú xū kōng yí qiâ sān shì xī rù zhōng

胜解广大如虚空,一切三世悉入中,

guï tǔ zhîngshēng fï jiē ěr cǐ shì pǔ zhì guāngmíng hân

国土众 生佛皆尔,此是普智光明行。

zhì lâ rú kōng wú yǒu jì yǒng duàn fán nǎo lí zhū gîu

志乐如空无有际,永断烦恼离诸垢,

yí qiâ fï suǒ xiū gōng dã cǐ hân yú shì shēn yún hân

一切佛所修功德,此行于世身云行。

pú sà xiū xí yí qiâ zhì bù kě sī yì gōng dã hǎi

菩萨修习一切智,不可思议功德海,

jìng zhū fú dã zhì huì shēn cǐ hân yú shì bù rǎn hân

净诸福德智慧身,此行于世不染行。

yí qiâ zhū fï rú lái suǒ tīng shîu qí fǎ wú yàn zú

一切诸佛如来所,听受其法无厌足,

nãngshēng shí xiàng zhì huì dēng cǐ hân yú shì pǔ zhào hân

能生实相智慧灯,此行于世普照行。

shí fāng zhū fï wú yǒu liàng yī niàn yí qiâ xī nãng rù

十方诸佛无有量,一念一切悉能入,

xīn hãng bù shě zhū rú lái cǐ xiàng pú tí dà yuàn hân

心恒不舍诸如来,此向菩提大愿行。

nãng rù zhū fï dà zhîng huì yí qiâ pú sà sān mâi hǎi

能入诸佛大众会,一切菩萨三昧海,

yuàn hǎi jí yǐ fāng biàn hǎi cǐ xíng yú shì dì wǎng hân

愿海及以方便海,此行于世帝网行。

yí qiâ zhū fï suǒ jiā chí jìn wâi lái jì wú biān jiã

一切诸佛所加持,尽未来际无边劫,

chù chù xiū xíng pǔ xián dào cǐ shì pú sà fēn shēn hân

处处修行普贤道,此是菩萨分身行。

jiàn zhū zhîngshēngshîu dà kǔ qǐ dà cí bēi xiàn shì jiān

见诸众 生受大苦,起大慈悲现世间,

yǎn fǎ guāngmíng chú àn míng cǐ shì pú sà zhì rì hân

演法光明除暗冥,此是菩萨智日行。

jiàn zhū zhîngshēng zài zhū qù wãi jí wú biānmiào fǎ lún

见诸众 生在诸趣,为集无边妙法轮,

lìng qí yǒngduànshēng sǐ liú cǐ shì xiū xíng pǔ xián hân

令其永断生死流,此是修行普贤行。

pú sà xiū xíng cǐ fāngbiàn suí zhîngshēng xīn ãr xiànshēn

菩萨修行此方便,随众 生心而现身,

pǔ yú yí qiâ zhū qù zhōng huà dù wú liàng zhū hán shí

普于一切诸趣中,化度无量诸含识。

yǐ dà cí bēi fāng biàn lì pǔ biàn shì jiān ãr xiàn shēn

以大慈悲方便力,普遍世间而现身,

suí qí xiâ yù wãi shuō fǎ jiē lìng qù xiàng pú tí dào

随其解欲为说法,皆令趣向菩提道。

shí shì jiā qú bō shuō cǐ sîng yǐ gào shàn cái tïng zǐ yán shàn nán zǐ wǒ yǐ chãng jiù guān chá yí qiâ

时,释迦瞿波说此颂已,告善财童子言:善男子!我已成就观察一切

pú sà sān mâi hǎi xiâ tuō mãn

菩萨三昧海解脱门。

shàn cái yán dà shâng cǐ xiâ tuō mãn jìng jiâ yún hã

善财言:大圣!此解脱门境界云何?

dā yán shàn nán zǐ wǒ rù cǐ xiâ tuō zhī cǐ suō pï shì jiâ fï chà wēi chãn shù jiã suǒ yǒu zhîngshēng

答言:善男子!我入此解脱,知此娑婆世界佛刹微尘数劫,所有众 生

yú zhū qù zhōng sǐ cǐ shēng bǐ zuî shàn zuî â shîu zhū guǒ bào yǒu qiú chū lí bù qiú chū lí zhâng

于诸趣中,死此生彼,作善、作恶,受诸果报,有求出离,不求出离,正

dìng xiã dìng jí yǐ bú dìng yǒu fán nǎo shàn gēn wú fán nǎo shàn gēn jù zú shàn gēn bù jù zú shàn gēn

定、邪定,及以不定,有烦恼善根,无烦恼善根,具足善根,不具足善根,

bú shàn gēn suǒ shâ shàn gēn shàn gēn suǒ shâ bú shàn gēn rú shì suǒ jí shàn bú shàn fǎ wǒ jiē zhī jiàn yîu

不善根所摄善根,善根所摄不善根,如是所集?善不善法,我皆知见。又

bǐ jiã zhōng suǒ yǒu zhū fï míng hào cì dì wǒ xī liǎo zhī bǐ fï shì zūn cïng chū fā xīn jí yǐ fāngbiàn

彼劫中所有诸佛,名号、次第,我悉了知。彼佛世尊从初发心及以方便,

qiú yí qiâ zhì chū shēng yí qiâ zhū dà yuàn hǎi gîngyǎng zhū fï xiū pú sà hân chãngděngzhâng juã zhuǎnmiào

求一切智,出生一切诸大愿海,供养诸佛,修菩萨行,成等正觉,转妙

fǎ lún xiàn dà shãntōng huà dù zhîngshēng wǒ xī liǎo zhī yì zhī bǐ fï zhîng huì chā biã qí zhîng huì zhōng

法轮,现大神通,化度众 生,我悉了知。亦知彼佛众会差别,其众会中,

yǒu zhū zhîngshēng yī shēng wãn chãng ãr dã chū lí qí shēng wãn zhîng guî qù xiū xí yí qiâ shàn gēn jí qí suǒ dã zhǒng

有诸众 生依声闻乘而得出离,其声闻众过去修习一切善根,及其所得种

zhǒng zhì huì wǒ xī liǎo zhī yǒu zhū zhîngshēng yī dú juã châng ãr dã chū lí qí zhū dú juã suǒ yǒu shàn gēn

种智慧,我悉了知。有诸众 生依独觉乘而得出离,其诸独觉所有善根,

suǒ dã pú tí jì miâ jiě tuō shãntōngbiàn huà chãng shú zhîngshēng rù yú niâ pán wǒ xī liǎo zhī yì zhī bǐ

所得菩提,寂灭解脱,神通变化,成熟众 生,入于涅槃我悉了知。亦知彼

fï zhū pú sà zhîng qí zhū pú sà cïng chū fā xīn xiū xí shàn gēn chū shēng wú liàng zhū dà yuàn hân chãng jiù

佛诸菩萨众,其诸菩萨从初发心,修习善根,出生无量诸大愿行,成就

mǎn zú zhū bō luï mì zhǒngzhǒngzhuāng yán pú sà zhī dào yǐ zì zài lì rù pú sà dì zhù pú sà dì guān pú

满足诸波罗蜜种 种 庄 严菩萨之道,以自在力入菩萨地,住菩萨地,观菩

sà dì jìng pú sà dì pú sà dì xiàng pú sà dì zhì pú sà shâ zhì pú sà jiào huà zhîngshēng zhì pú

萨地,净菩萨地,菩萨地相、菩萨地智、菩萨摄智、菩萨教化众 生智、菩

sà jiàn lì zhì pú sà guǎng dà hân jìng jiâ pú sà shãntōng hân pú sà sān mâi hǎi pú sà fāngbiàn pú sà yú

萨建立智菩萨广大行境界,菩萨神通行,菩萨三昧海,菩萨方便,菩萨于

niànniànzhōng suǒ rù sān mâi hǎi suǒ dã yí qiâ zhì guāngmíng suǒ huî yí qiâ zhì diànguāng yún suǒ dã shí xiàng rěn

念念中所入三昧海,所得一切智光明,所获一切智电光云,所得实相忍,

suǒ tōng dá yí qiâ zhì suǒ zhù chà hǎi suǒ rù fǎ hǎi suǒ zhī zhîngshēng hǎi suǒ zhù fāngbiàn suǒ fā shì yuàn

所通达一切智,所住刹海,所入法海,所知众 生海,所住方便,所发誓愿,

suǒ xiànshãntōng wǒ xī liǎo zhī

所现神通,我悉了知,

shàn nán zǐ cǐ suō pï shì jiâ jìn wâi lái jì suǒ yǒu jiã hǎi zhǎnzhuǎn bù duàn wǒ jiē liǎo zhī rú zhī

善男子!此娑婆世界尽未来际所有劫海,展转不断,我皆了知。如知

suō pï shì jiâ yì zhī suō pï shì jiâ nâi wēi chãn shù shì jiâ yì zhī suō pï shì jiâ nâi yí qiâ shì jiâ yì zhī

娑婆世界,亦知娑婆世界内微尘数世界,亦知娑婆世界内一切世界,亦知

suō pï shì jiâ wēi chãn nâi suǒ yǒu shì jiâ yì zhī suō pï shì jiâ wài shí fāng wú jiàn suǒ zhù shì jiâ yì zhī suō pï

娑婆世界微尘内所有世界,亦知娑婆世界外十方无间所住世界,亦知娑婆

shì jiâ shì jiâ zhǒng suǒ shâ shì jiâ yì zhī pí lú zhē nà shì zūn cǐ huā zàng shì jiâ hǎi zhōng shí fāng wú liàng zhū shì

世界世界种所摄世界,亦知毗卢遮那世尊此华藏世界海中十方无量诸世

jiâ zhǒng suǒ shâ shì jiâ suǒ wâi shì jiâ guǎng bï shì jiâ ān lì shì jiâ lún shì jiâ chǎng shì jiâ chā biã

界种所摄世界。所谓:世界广博、世界安立、世界轮、世界场、世界差别、

shì jiâ zhuǎn shì jiâ lián huā shì jiâ xū mí shì jiâ míng hào jìn cǐ shì jiâ hǎi yí qiâ shì jiâ yïu pí lú

世界转、世界莲华、世界须弥、世界名号,尽此世界海一切世界,由毗卢

zhē nà shì zūn běn yuàn lì gù wǒ xī nãng zhī yì nãng yì niàn yì niàn rú lái wǎng xī suǒ yǒu zhū yīn yuán hǎi

遮那世尊本愿力故,我悉能知,亦能忆念。亦念如来往昔所有诸因缘海,

suǒ wâi xiū jí yí qiâ zhū chângfāngbiàn wú liàng jiã zhōng zhù pú sà hân jìng fï guï tǔ jiào huà zhîngshēng

所谓:修集一切诸乘方便,无量劫中住菩萨行,净佛国土,教化众 生,

chãng shì zhū fï zào lì zhù chù tīngshîushuō fǎ huî zhū sān mâi dã zhū zì zài xiū tán bō luï mì rù

承事诸佛,造立住处,听受说法,获诸三昧,得诸自在,修檀波罗蜜,入

fï gōng dã hǎi chí jiâ kǔ hân jù zú zhū rěn yǒngměngjīng jìn chãng jiù zhū chányuán mǎn jìng huì yú yí qiâ

佛功德海,持戒苦行,具足诸忍,勇猛精进,成就诸禅圆满净慧,于一切

chù shì xiànshîushēng pǔ xián hân yuàn xī jiē qīngjìng pǔ rù zhū chà pǔ jìng fï tǔ pǔ rù yí qiâ rú lái zhì

处示现受生,普贤行愿悉皆清净,普入诸刹,普净佛土,普入一切如来智

hǎi pǔ shâ yí qiâ zhū fï pú tí dã yú rú lái dà zhì guāngmíng zhâng yú zhū fï yí qiâ zhì xìng chãngděngzhâng

海,普摄一切诸佛菩提,得于如来大智光明,证于诸佛一切智性,成等正

juã zhuǎnmiào fǎ lún jí qí suǒ yǒu dào chǎngzhîng huì qí zhîng huì zhōng yí qiâ zhîngshēng wǎng shì yǐ lái suǒ zhîng

觉,转妙法轮,及其所有道场 众会,其众会中一切众 生,往世已来所种

shàn gēn cïng chū fā xīn chãng shú zhîngshēng xiū xíngfāngbian niànniànzēngzhǎng huî zhū sān mâi shãntōng xiâ tuō

善根,从初发心,成熟众 生,修行方便,念念增长,获诸三昧神通解脱,

rú shì yí qiâ wǒ xī liǎo zhī hã yǐ gù wǒ cǐ xiâ tuō nãng zhī yí qiâ zhîngshēng xīn hân yí qiâ zhîngshēng

如是一切,我悉了知。何以故?我此解脱,能知一切众 生心行,一切众 生

xiū xíngshàn gēn yí qiâ zhîngshēng zá rǎn qīngjìng yī qiē zhîngshēngzhǒngzhǒng chā biã yí qiâ shēng wãn zhū sān mâi mãn

修行善根,一切众 生杂染清净,一切众 生 种 种差别,一切声闻诸三昧门,

yī qiē yuán juã jì jìng sān mâi shãntōng xiâ tuō yí qiâ pú sà yí qiâ rú lái xiâ tuō guāngmíng jiē liǎo zhī gù

一切缘觉寂静三昧神通解脱,一切菩萨、一切如来解脱光明,皆了知故。

ěr shí shàn cái tïng zǐ bái qú bō yán shâng zhě dã cǐ jiě tuō qí yǐ jiǔ rú

尔时,善财童子白瞿波言:圣者!得此解脱,其已久如?

dā yán shàn nán zǐ wǒ yú wǎng shì guî fï chà wēi chãn shù jiã yǒu jiã míng shâng hân shì jiâ míng

答言:善男子!我于往世过佛刹微尘数劫,有劫名:胜行,世界名:

wú wâi bǐ shì jiâ zhōng yǒu sì tiān xià míng wãi ān yǐn qí sì tiān xià yán fú tí zhōng yǒu yī wángchãng

无畏,彼世界中,有四天下,名为:安隐,其四天下阎浮提中,有一王城,

míng gāo shâng shù yú bā shí wángchãngzhōng zuì wãi shàngshǒu bǐ shí yǒu wángmíng yuē cái zhǔ qí wáng jù

名:高胜树,于八十王城 中最为上首。彼时,有王名曰:财主,其王具

yǒu liù wàn cǎi nǚ wǔ bǎi dà chãn wǔ bǎi wáng zǐ qí zhū wáng zǐ jiē xī yǒngjiàn nãng fú yuàn dí qí wáng

有六万采女、五百大臣、五百王子,其诸王子皆悉勇健,能伏怨敌。其王

tài zǐ míng wēi dã zhǔ duānzhâng shū tâ rãn suǒ lâ jiàn zú xià píng mǎn lún xiàng bâi jù zú fū lïng qǐ

太子名:威德主,端正殊特,人所乐见,足下平满,轮相备具,足趺隆起,

shǒu zú zhǐ jiān jiē yǒu wǎng màn zú gēn qí zhâng shǒu zú rïu ruǎn yī ní yē lù wángchuǎn qī chù yuán mǎn yīn

手足指间皆有网缦,足跟齐正,手足柔软,伊尼耶鹿王腨,七处圆满,阴

cáng yǐn mì qí shēnshàng fēn rú shī zǐ wáng liǎngjiānpíng mǎn shuāng bì yōngcháng shēnxiàngduān zhí jǐng wãn sān

藏隐密。其身上分如师子王,两肩平满,双 臂臃长,身相端直,颈文三

dào jiá rú shī zǐ jù sì shí chǐ xī jiē qí mì sì yá xiǎn bái qí shã chángguǎng chū fàn yīn shēng

道,颊如师子,具四十齿,悉皆齐密,四牙鲜白,其舌长 广,出梵音声,

yǎn mù gàn qīng jiã rú niú wáng mãi jiān háo xiàng dǐngshàng rîu jì pí fū xì ruǎn rú zhēn jīn sâ shēn máo shàng

眼目绀青,睫如牛王,眉间毫相,顶上肉髻,皮肤细软如真金色,身毛上

mí fā dì qīng sâ qí shēnhïng mǎn rú ní jū tuï shù ěr shí tài zǐ shîu fù wángjiào yǔ shí qiān cǎi

靡,发帝青色,其身洪满,如尼拘陀树。尔时,太子受父王教,与十千采

nǚ yì xiāng yá yuán yïu guān xì lâ tài zǐ shì shí chãngmiào bǎo chē qí chē jù yǒu zhǒngzhǒng yán shì zhì

女诣香芽园,游观戏乐。太子是时,乘妙宝车,其车具有种 种严饰,置

dà mï ní shī zǐ zhī zuî ãr zuî qí shàng wǔ bǎi cǎi nǚ gâ zhí bǎo shãngqiān yù ãr xíng jìn zhǐ yǒu dù bù

大摩尼师子之座,而坐其上;五百采女各执宝绳牵驭而行,进止有度,不

chí bù sù bǎi qiān wàn rãn chí zhū bǎo gài bǎi qiān wàn rãn chí zhū bǎo chuáng bǎi qiān wàn rãn chí zhū bǎo fān bǎi

迟不速,百千万人持诸宝盖,百千万人持诸宝 幢 ,百千万人持诸宝幡,百

qiān wàn rãn zuî zhū jì yuâ bǎi qiān wàn rãn shāo zhū míngxiāng bǎi qiān wàn rãn sàn zhū miào huā qián hîu wãi rào ãr

千万人作诸妓乐,百千万人烧诸名香,百千万人散诸妙华,前后围绕,而

wãi yì cïng dào lù píngzhâng wú yǒu gāo xià zhîng bǎo zá huā sàn bù qí shàng bǎo shù háng liâ bǎo wǎng mí fù

为翊从。道路平正,无有高下,众宝杂华散布其上,宝树行列,宝网弥覆,

zhǒngzhǒng lïu gã yán mào qí jiān qí lïu gã zhōng huî yǒu jī jù zhǒngzhǒngzhēn bǎo huî yǒu chãn liâ zhū zhuāng yán jù

种 种楼阁延袤其间。其楼阁中,或有积聚种 种珍宝,或有陈列诸 庄 严具,

huî yǒu gîng shâ zhǒngzhǒng yǐn shí huî yǒu xuán bù zhǒngzhǒng yī fu huî yǒu bâi nǐ zhū zī shēng wù huî fù ān zhì

或有供设种 种饮食,或有悬布种 种衣服,或有备拟诸资生物,或复安置

duānzhâng nǚ rãn jí yǐ wú liàngtïng pú shì cïng suí yǒu suǒ xū xī jiē shī yǔ shí yǒu mǔ rãn míng wãi

端正女人,及以无量僮仆侍从,随有所须,悉皆施与。时,有母人名为:

shànxiàn jiāng yī tïng nǚ míng jù zú miào dã yán rïngduānzhâng sâ xiàng yán jiã hïngxiān dã suǒ xiū duǎn hã

善现,将一童女名:具足妙德,颜容端正,色相严洁,洪纤得所,修短合

dù mù fā gàn qīng shēng rú fàn yīn shàn dá gōngqiǎo jīngtōngbiàn lùn gōng qín fěi xiâ cí mǐn bù hài

度,目发绀青,声如梵音,善达工巧,精通辩论,恭勤匪懈,慈愍不害,

jù zú cán kuì rïu hã zhì zhí lí chī guǎ yù wú zhū chǎnkuáng chãngmiào bǎo chē cǎi nǚ wãi rào jí yǔ

具足惭愧,柔和质直,离痴寡欲,无诸谄诳,乘妙宝车,采女围绕,及与

qí mǔ cïngwángchãng chū xiān tài zǐ xíng jiàn qí tài zǐ yán cí fěngyǒng xīn shēng ài rǎn ãr bï mǔ yán wǒ

其母从王城出,先太子行。见其太子言辞讽咏,心生爱染,而白母言:我

xīn yuàn dã jìng shì cǐ rãn ruî bú suì qíng dāng zì yǔn miâ mǔ gào nǚ yán mî shēng cǐ niàn hã yǐ gù

心愿得敬事此人,若不遂情,当自殒灭。母告女言:莫生此念。何以故?

cǐ shân nán dã cǐ rãn jù zú lún wáng zhū xiàng hîu dāng sì wâi zuî zhuǎn lún wáng yǒu bǎo nǚ chū tãn kōng zì zài

此甚难得。此人具足轮王诸相,后当嗣位作转轮王,有宝女出,腾空自在,

wǒ děng bēi jiàn fēi qí pǐ ǒu cǐ chù nán dã wù shēng shì niàn bǐ xiāng yá yuán câ yǒu yī dào chǎng míng

我等卑贱,非其匹偶,此处难得,勿生是念。彼香芽园侧,有一道场,名:

fǎ yún guāngmíng shí yǒu rú lái míng shâng rì shēn shí hào jù zú yú zhōng chū xiàn yǐ jīng qī rì shí

法云光明。时,有如来名:胜日身,十号具足,于中出现已经七日。时,

bǐ tïng nǚ zàn shí jiǎ mâi mângjiàn qí fï cïngmâng juã yǐ kōngzhōng yǒu tiān ãr gào zhī yán shâng rì shēn rú lái

彼童女暂时假寐,梦见其佛,从梦觉已,空中有天而告之言:胜日身如来,

yú fǎ yún guāngmíng dào chǎngchãngděngzhâng juã yǐ jīng qī rì zhū pú sà zhîngqián hîu wãi rào tiān lïng yâ

于法云光明道场 成等正觉,已经七日,诸菩萨众前后围绕,天、龙、夜

chā qián tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã fàn tiān nǎi zhì sâ jiū jìngtiān

叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、梵天、乃至色究竟天、

zhū dì shãn fēngshãn huǒ shãn shuǐshãn hã shãn hǎi shãn shānshãn shù shãn yuánshãn yào shãn zhǔ

诸地神、风神、火神、水神、河神、海神、山神、树神、园神、药神、主

chãngshãnděng wãi jiàn fï gù jiē lái jí huì shí miào dã tïng nǚ mâng dǔ rú lái gù wãn fï gōng dã gù qí

城神等为见佛故,皆来集会。时,妙德童女梦睹如来故,闻佛功德故,其

xīn ān yǐn wú yǒu bù wâi yú tài zǐ qián ãr shuōsîng yán

心安隐,无有怖畏,于太子前而说颂言:

wǒ shēn zuì duānzhâng míng wãn biàn shí fāng zhì huì wú děng lún shàn dá zhū gōngqiǎo

我身最端正,名闻遍十方,智慧无等伦,善达诸工巧。

wú liàng bǎi qiānzhîng jiàn wǒ jiē tān rǎn wǒ xīn bù yú bǐ ãr shēngshǎo ài yù

无量百千众,见我皆贪染,我心不于彼,而生少爱欲。

wú chēn yì wú hân wú xián yì wú xǐ dàn fā guǎng dà xīn lì yì zhū zhîngshēng

无嗔亦无恨,无嫌亦无喜,但发广大心,利益诸众 生。

wǒ jīn jiàn tài zǐ jù zhū gōng dã xiàng qí xīn dà xīn qìng zhū gēn xián yuâ lâ

我今见太子,具诸功德相,其心大欣庆,诸根咸悦乐。

sâ rú guāngmíng bǎo fà měi ãr yîu xuán ã guǎng mãi xiān qǔ wǒ xīn yuàn shì rǔ

色如光明宝,发美而右旋,额广眉纤曲,我心愿事汝。

wǒ guān tài zǐ shēn pì ruî zhēn jīn xiàng yì rú dà bǎo shān xiàng hǎo yǒu guāngmíng

我观太子身,譬若真金像,亦如大宝山,相好有光明。

mù guǎng gàn qīng sâ yuâ miàn shī zǐ jiá xǐ yán měi miào yīn yuànchuí āi nà wǒ

目广绀青色,月面师子颊,喜颜美妙音,愿垂哀纳我。

shã xiàngguǎngchángmiào yïu rú chì tïng sâ fàn yīn jǐn nà shēng wãn zhě jiē huān xǐ

舌相 广 长妙,犹如赤铜色,梵音紧那声,闻者皆欢喜。

kǒu fāng bù qiān suōchǐ bái xī qí mìfā yán xiàn xiào shíjiàn zhě xīn huān xǐ

口方不褰缩,齿白悉齐密,发言现笑时,见者心欢喜。

lí gîu qīngjìngshēnjù xiàng sān shí ârbì dāng yú cǐ jiâãr zuî zhuǎn lún wâi

离垢清净身,具相三十二,必当于此界,而作转轮位。

ěr shítài zǐ gàobǐ nǚ yánrǔ shì shuí nǚwãi shuíshǒu hùruî xiān shǔ rãnwǒ zã bù yīng qǐ

尔时,太子告彼女言:汝是谁女?为谁守护?若先属人,我则不应起

ài rǎ xīněr shítài zǐ yǐ sîng wân yán

爱染心。尔时,太子以颂问言:

rǔ shēn jí qīngjìnggōng dã xiàng jù zúwǒ jīn wân yú rǔrǔ yú shuí suǒ zhù

汝身极清净,功德相具足,我今问于汝,汝于谁所住?

shuí wãi rǔ fù mǔrǔ jīn xì shǔ shuíruî yǐ shǔ yú rãnbǐ rãn shâ shîu rǔ

谁为汝父母?汝今系属谁?若已属于人,彼人摄受汝。

rǔ bù dào tā wùrǔ bù yǒu hài xīnrǔ bù zuî xiã yínrǔ yī hã yǔ zhù

汝不盗他物,汝不有害心,汝不作邪淫,汝依何语住?

bù shuō tā rãn âbù huài tā suǒ qīnbù qīn tā jìng jiâbù yú tā huì nù

不说他人恶,不坏他所亲,不侵他境界,不于他恚怒,

bù shēng xiã xiǎnjiànbù zuî xiāng wãi yâbù yǐ chǎn qǔ lìfāngbiànkuáng shì jiān

不生邪险见,不作相违业,不以谄曲力,方便诳世间。

zūn zhîng fù mǔ fǒu jìngshàn zhī shí fǒu jiàn zhū pín qiïng rãn nãngshēng shâ xīn fǒu

尊重父母不?敬善知识不?见诸贫穷人,能生摄心不?

ruî yǒu shàn zhī shí huì shì yú rǔ fǎ nãngshēngjiān gù xīn jiū jìng zūn zhîng fǒu

若有善知识,诲示于汝法,能生坚固心,究竟尊重不?

ài lâ yú fï fǒu liǎo zhī pú sà fǒu zhîngsēnggōng dã hǎi rǔ nãnggōng jìng fǒu

爱乐于佛不?了知菩萨不?众僧功德海,汝能恭敬不?

rǔ nãng zhī fǎ fǒu nãngjìngzhîngshēng fǒu wãi zhù yú fǎ zhōng wãi zhù yú fēi fǎ

汝能知法不?能净众 生不?为住于法中,为住于非法?

jiàn zhū gū dú zhě nãng qǐ cí xīn fǒu jiàn â dào zhîngshēng nãngshēng dà bēi fǒu

见诸孤独者,能起慈心不?见恶道众 生,能生大悲不?

jiàn tā dã rïng lâ nãngshēnghuān xǐ fǒu tā lái bī pî rǔ rǔ wú chēn nǎo fǒu

见他得荣乐,能生欢喜不?他来逼迫汝,汝无嗔恼不?

rǔ fā pú tí yì kāi wù zhîngshēng fǒu wú biān jiã xiū xíng nãng wú pí juàn fǒu

汝发菩提意,开悟众 生不?无边劫修行,能无疲倦不?

ěr shí nǚ mǔ wãi qí tài zǐ ãr shuōsîng yán

尔时,女母为其太子而说颂言:

tài zǐ rǔ yìngtīng wǒ jīn shuō cǐ nǚ chū shēng jí chãngzhǎng yí qiâ zhū yīn yuán

太子汝应听,我今说此女,初生及成 长,一切诸因缘。

tài zǐ shǐ shēng rì jí cïnglián huā shēng qí mù jìng xiū guǎng zhī jiã xī jù zú

太子始生日,即从莲华生,其目净修广,肢节悉具足。

wǒ cãng yú chūn yuâ yïu guān suō luï yuán pǔ jiàn zhū yào cǎo zhǒngzhǒng jiē rïng mào

我曾于春月,游观娑罗园,普见诸药草,种 种皆荣茂。

qí shù fā miào huā wàng zhī rú qìng yún hǎo niǎoxiāng hâ míng lín jiāngîng huān lâ

奇树发妙华,望之如庆云,好鸟相和鸣,林间共欢乐。

tïng yïu bā bǎi nǚ duānzhâng duï rãn xīn pī fú jiē yán lì gē yǒng xī shū měi

同游八百女,端正夺人心,被服皆严丽,歌咏悉殊美。

bǐ yuán yǒu yù chí míng yuē lián huā chuáng wǒ yú chí àn zuî cǎi nǚ zhîng wãi rào

彼园有浴池,名曰莲华 幢 ,我于池岸坐,采女众围绕。

yú bǐ lián chí nâi hū shēngqiān yâ huā bǎo yâ liú lí hãng yán fú jīn wãi tái

于彼莲池内,忽生千叶华,宝叶琉璃茎,阎浮金为台。

ěr shí yâ fēn jìn rì guāng chū chū xiàn qí liánzhâng kāi pōu fàng dà qīngjìngguāng

尔时夜分尽,日光初出现,其莲正开剖,放大清净光。

qí guāng jí chì shâng pì rú rì chū chū pǔ zhào yán fú tí zhîng tàn wâi cãng yǒu

其光极炽盛,譬如日初出,普照阎浮提,众叹未曾有。

shí jiàn cǐ yù nǚ cïng bǐ lián huā shēng qí shēnshânqīngjìng zhī fân jiē yuán mǎn

时见此玉女,从彼莲华生,其身甚清净,肢分皆圆满。

cǐ shì rãn jiān bǎo cïng yú jìng yâ shēng sù yīn wú shī huài jīn shîu cǐ guǒ bào

此是人间宝,从于净业生,宿因无失坏,今受此果报。

gàn fà qīnglián yǎn fàn shēng jīn sâ guāng huá mán zhîng bǎo jì qīngjìng wú zhū gîu

绀发青莲眼,梵声金色光,华鬘众宝髻,清净无诸垢。

zhī jiã xī jù zú qí shēn wú quē jiǎn pì rú zhēn jīn xiàng ān chǔ bǎo huā zhōng

肢节悉具足,其身无缺减,譬如真金像,安处宝华中。

máo kǒngzhān tán xiāng pǔ xūn yú yí qiâ kǒu chū qīngliánxiāng cháng yǎn fàn yīn shēng

毛孔栴檀香,普熏于一切,口出青莲香,常演梵音声。

cǐ nǚ suǒ zhù chù cháng yǒu tiān yīn yuâ bù yìng xià liâ rãn ãr dāng rú shì ǒu

此女所住处,常有天音乐,不应下劣人,而当如是偶。

shì jiān wú yǒu rãn kān yǔ cǐ wãi fu wãi rǔ xiāng yán shēn yuànchuíjiàn nà shîu

世间无有人,堪与此为夫,唯汝相严身,愿垂见纳受。

fēi cháng yì fēi duǎn fēi cū yì fēi xì zhǒngzhǒng xī duān yán yuànchuíjiàn nà shîu

非长亦非短,非粗亦非细,种 种悉端严,愿垂见纳受。

wãn zì suàn shù fǎ gōng qiǎo zhū jì yì yí qiâ jiē tōng dá yuàn chuí jiàn nà shîu

文字算数法,工巧诸技艺,一切皆通达,愿垂见纳受。

shànliǎo zhū bīng fǎ qiǎoduànzhîngzhângsîng nãngtiáo nán kě tiáo yuànchuíjiàn nà shîu

善了诸兵法,巧断众 诤讼,能调难可调,愿垂见纳受。

qí shēnshânqīngjìng jiàn zhě wú yàn zú gōng dã zì zhuāng yán rǔ yìngchuí nà shîu

其身甚清净,见者无厌足,功德自 庄 严,汝应垂纳受。

zhîngshēng suǒ yǒu huàn shàn dá bǐ yuán qǐ yìngbìng ãr yǔ yào yí qiâ nãngxiao miâ

众 生所有患,善达彼缘起,应病而与药,一切能消灭。

yán fú yǔ yán fǎ chā biã wú liàngzhîng nǎi zhì jì yuâ yīn mǐ bù jiē tōng dá

阎浮语言法,差别无量 种,乃至妓乐音,靡不皆通达。

fù rãn zhī suǒ nãng cǐ nǚ yí qiâ zhī ãr wú nǚ rãn guî yuàn chuí sù nà shîu

妇人之所能,此女一切知,而无女人过,愿垂速纳受。

bù jí yì bù qiān wú tān yì wú huì zhì zhí xìng rïu ruǎn lí zhū cū guǎng â

不嫉亦不悭,无贪亦无恚,质直性柔软,离诸粗犷恶。

gōng jìng yú zūn zhě fâng shì wú wãi nì yào xiū zhū shàn hân cǐ nãng suí shùn rǔ

恭敬于尊者,奉事无违逆,乐修诸善行,此能随顺汝。

ruî jiàn yú lǎo bìng pín qiïng zài kǔ nàn wú jiù wú suǒ yī chángshēng dà cí mǐn

若见于老病,贫穷在苦难,无救无所依,常 生大慈愍。

chángguān dì yī yì bù qiú zì lì lâ dàn yuàn yì zhîngshēng yǐ cǐ zhuāng yán xīn

常观第一义,不求自利乐,但愿益众 生,以此 庄 严心。

xíng zhù yǔ zuî wî yí qiâ wú fàng yì yán shuō jí mî rán jiàn zhě xián xīn lâ

行住与坐卧,一切无放逸,言说及默然,见者咸欣乐。

suī yú yí qiâ chù jiē wú rǎn zhuï xīn jiàn yǒu gōng dã rãn lâ guān wú yàn zú

虽于一切处,皆无染着心,见有功德人,乐观无厌足。

zūn zhîngshàn zhī shí yào jiàn lí â rãn qí xīn bù zào dîng xiān sī hîu zuî yâ

尊重善知识,乐见离恶人,其心不躁动,先思后作业。

fú zhì suǒ zhuāng yán yí qiâ wú yuàn hân nǚ rãn zhōng zuì shàng yí yìng shì tài zǐ

福智所 庄 严,一切无怨恨,女人中最上,宜应事太子。

ěr shí tài zǐ rù xiāng yá yuán yǐ gào qí miào dã jí shànxiàn yán shàn nǚ wǒ qù qiú ā nîu duō luï

尔时,太子入香芽园已,告其妙德及善现言:善女!我趣求阿耨多罗

sān miǎo sān pú tí dāng yú jìn wâi lái jì wú liàng jiã jí yí qiâ zhì zhù dào zhī fǎ xiū wú biān pú sà hân

三藐三菩提,当于尽未来际无量劫,集一切智助道之法,修无边菩萨行,

jìng yí qiâ bō luï mì gîngyǎng yí qiâ zhū rú lái hù chí yí qiâ zhū fï jiào yán jìng yí qiâ fï guï tǔ dāng

净一切波罗蜜,供养一切诸如来,护持一切诸佛教,严净一切佛国土,当

lìng yí qiâ rú lái zhǒngxìng bù duàn dāng suí yī qiē zhîngshēngzhǒngxìng ãr pǔ chãng shú dāng miâ yí qiâ zhîngshēngshēng

令一切如来种性不断,当随一切众 生 种性而普成熟,当灭一切众 生 生

sǐ kǔ zhì yú jiū jìng ān lâ chù dāngjìng zhì yí qiâ zhîngshēng zhì huì yǎn dāng xiū xí yí qiâ pú sà suǒ xiū xíng

死苦,置于究竟安乐处,当净治一切众 生智慧眼,当修习一切菩萨所修行,

dāng ān zhù yí qiâ pú sà píngděng xīn dāngchãng jiù yī qiē pú sà suǒ hân dì dānglìng yí qiâ zhîngshēng pǔ huān xǐ

当安住一切菩萨平等心,当成就一切菩萨所行地,当令一切众 生普欢喜,

dāng shě yí qiâ wù jìn wâi lái jì xíng tán bō luï mì lìng yí qiâ zhîngshēng pǔ dã mǎn zú yī fú yǐn shí

当舍一切物,尽未来际行檀波罗蜜,令一切众 生普得满足,衣服、饮食、

qī qiâ nán nǚ tïu mù shǒu zú rú shì yí qiâ nâi wài suǒ yǒu xī dāng shě shī wú suǒ lìn xī

妻妾、男女、头目、手足、如是一切,内外所有。悉当舍施,无所吝惜。

dāng yú ěr shí rǔ huî yú wǒ ãr zuî zhàng nán shī cái wù shí rǔ xīn lìn xī shī nán nǚ shí rǔ xīn tîng

当于尔时,汝或于我而作障难,施财物时,汝心吝惜;施男女时,汝心痛

nǎo gē zhī tǐ shí rǔ xīn yōu mân shâ rǔ chū jiā rǔ xīn huǐ hân ěr shí tài zǐ jí wãi miào dã

恼;割肢体时,汝心忧闷;舍汝出家,汝心悔恨。尔时,太子即为妙德。

ãr shuōsîng yán

而说颂言:

āi mǐn zhîngshēng gù wǒ fā pú tí xīn dāng yú wú liàng jiã xí xíng yí qiâ zhì

哀愍众 生故,我发菩提心,当于无量劫,习行一切智。

wú liàng dà jiã zhōng jìng xiū zhū yuàn hǎi rù dì jí zhì zhàng xī jīng wú liàng jiã

无量大劫中,净修诸愿海,入地及治障,悉经无量劫。

sān shì zhū fï suǒ xuã liù bō luï mì jù zú fāngbiàn hân chãng jiù pú tí dào

三世诸佛所,学六波罗蜜,具足方便行,成就菩提道。

shí fāng gîu huì chà wǒ dāng xī yán jìng yí qiâ â dào nàn wǒ dāng lìng yǒng chū

十方垢秽刹,我当悉严净,一切恶道难,我当令永出。

wǒ dāng yǐ fāngbiàn guǎng dù zhū qún shēng lìng miâ yú chī àn zhù yú fï zhì dào

我当以方便,广度诸群生,令灭愚痴暗,住于佛智道。

dāng gîng yí qiâ fï dāng jìng yí qiâ dì qǐ dà cí bēi xīn xī shě nâi wài wù

当供一切佛,当净一切地,起大慈悲心,悉舍内外物。

rǔ jiàn lái qǐ zhě huî shēngqiān lìn xīn wǒ xīn cháng lâ shī rǔ wù wãi yú wǒ

汝见来乞者,或生悭吝心,我心常乐施,汝勿违于我。

ruî jiàn wǒ shī tïu shân wù shēng yōu nǎo wǒ jīn xiān yǔ rǔ lìng rǔ xīn jiān gù

若见我施头,慎勿生忧恼,我今先语汝,令汝心坚固。

nǎi zhì jiã shǒu zú rǔ wù xián qǐ zhě rǔ jīn wãn wǒ yǔ yìng kě dì sī wãi

乃至截手足,汝勿嫌乞者,汝今闻我语,应可谛思惟。

nán nǚ suǒ ài wù yí qiâ wǒ jiē shě rǔ nãngshùn wǒ xīn wǒ dāngchãng rǔ yì

男女所爱物,一切我皆舍,汝能顺我心,我当成汝意。

ěr shí tïng nǚ bï tài zǐ yán jìngfâng lái jiào jí shuōsîng yán

尔时,童女白太子言:敬奉来教。即说颂言:

wú liàng jiã hǎi zhōng dì yù huǒ fãn shēn ruî nãngjuàn nà wǒ gān xīn shîu cǐ kǔ

无量劫海中,地狱火焚身,若能眷纳我,甘心受此苦。

wú liàngshîushēng chù suì shēn rú wēi chãn ruî nãngjuàn nà wǒ gān xīn shîu cǐ kǔ

无量受生处,碎身如微尘,若能眷纳我,甘心受此苦。

wú liàng jiã dǐng dài guǎng dà jīn gāngshān ruî nãngjuàn nà wǒ gān xīn shîu cǐ kǔ

无量劫顶戴,广大金刚山,若能眷纳我,甘心受此苦。

wú liàngshēng sǐ hǎi yǐ wǒ shēn rîu shī rǔ dã fǎ wáng chù yuànlìng wǒ yì rán

无量 生死海,以我身肉施,汝得法王处,愿令我亦然。

ruî nãngjuàn nà wǒ yǔ wǒ wãi zhǔ zhě shēngshēngxíng shī chù yuàncháng yǐ wǒ shī

若能眷纳我,与我为主者,生 生行施处,愿常以我施。

wãi mǐn zhîngshēng kǔ ãr fā pú tí xīn jì yǐ shâ zhîngshēng yì dāng shâ shîu wǒ

为愍众 生苦,而发菩提心,既已摄众 生,亦当摄受我。

wǒ bù qiú háo fù bù tān wǔ yù lâ dàn wãi gîng hân fǎ yuàn yǐ rãn wãi zhǔ

我不求豪富,不贪五欲乐,但为共行法,愿以仁为主。

gàn qīng xiū guǎng yǎn cí mǐn guān shì jiān bù qǐ rǎn zhuï xīn bì chãng pú sà dào

绀青修广眼,慈愍观世间,不起染著心,必成菩萨道。

tài zǐ suǒ xíng chù dì chū zhîng bǎo huā bì zuî zhuǎn lún wáng yuànnãngjuàn nà wǒ

太子所行处,地出众宝华,必作转轮王,愿能眷纳我。

wǒ cãngmângjiàn cǐ miào fǎ pú tí chǎng rú lái shù xià zuî wú liàngzhîng wãi rào

我曾梦见此,妙法菩提场,如来树下坐,无量 众围绕。

wǒ mâng bǐ rú lái shēn rú zhēn jīn shān yǐ shǒu mï wǒ dǐng wù yǐ xīn huān xǐ

我梦彼如来,身如真金山,以手摩我顶,寤已心欢喜。

wǎng xī juàn shǔ tiān míng yuē xǐ guāngmíng bǐ tiān wãi wǒ shuō dào chǎng fï xīng shì

往昔眷属天,名曰喜光明,彼天为我说,道场佛兴世。

wǒ cãngshēng shì niàn yuànjiàn tài zǐ shēn bǐ tiān bào wǒ yán rǔ jīn dāng dã jiàn

我曾生是念:愿见太子身,彼天报我言:汝今当得见。

wǒ xī suǒ zhì yuàn yú jīn xī chãng mǎn wãi yuàn jù wǎng yì gîngyǎng bǐ rú lái

我昔所志愿,于今悉成满,唯愿俱往诣,供养彼如来。

ěr shí tài zǐ wãn shâng rì shēn rú lái míng shēng dà huān xǐ yuànjiàn bǐ fï yǐ wǔ bǎi mï ní bǎo sàn

尔时,太子闻胜日身如来名,生大欢喜,愿见彼佛,以五百摩尼宝散

qí nǚ shàng guàn yǐ miàozàngguāngmíng bǎo guàn pī yǐ huǒ yàn mï ní bǎo yī qí nǚ ěr shí xīn bù dîng yáo

其女上,冠以妙藏光明宝冠,被以火焰摩尼宝衣。其女,尔时心不动摇,

yì wú xǐ xiàng dàn hã zhǎnggōngjìngzhānyǎng tài zǐ mù bù zàn shě qí mǔ shànxiàn yú tài zǐ qián ãr shuōsîng

亦无喜相,但合掌恭敬瞻仰太子,目不暂舍。其母善现,于太子前而说颂

yán

言:

cǐ nǚ jí duānzhâng gōng dã zhuāng yán shēn xī yuànfâng tài zǐ jīn yì yǐ mǎn zú

此女极端正,功德 庄 严身,昔愿奉太子,今意已满足。

chí jiâ yǒu zhì huì jù zú zhū gōng dã pǔ yú yí qiâ shì zuì shâng wú lún pǐ

持戒有智慧,具足诸功德,普于一切世,最胜无伦匹。

cǐ nǚ lián huā shēng zhǒngxìng wú jī chǒu tài zǐ tïng hân yâ yuǎn lí yí qiâ guî

此女莲华生,种姓无讥丑,太子同行业,远离一切过。

cǐ nǚ shēn rïu ruǎn yïu rú tiānzēngkuàng qí shǒu suǒ chù mï zhînghuàn xī chú miâ

此女身柔软,犹如天缯纩,其手所触摩,众患悉除灭。

máo kǒng chū miàoxiāng fēn xīn zuì wú bǐ zhîngshēng ruî wãn zhě xī zhù yú jìng jiâ

毛孔出妙香,芬馨最无比,众 生若闻者,悉住于净戒。

shēn sâ rú zhēn jīn duān zuî huā tái shàng zhîngshēng ruî jiàn zhě lí hài jù cí xīn

身色如真金,端坐华台上,众 生若见者,离害具慈心。

yán yīn jí rïu ruǎn tīng zhī wú bù xǐ zhîngshēng ruî dã wãn xī lí zhū â yâ

言音极柔软,听之无不喜,众 生若得闻,悉离诸恶业。

xīn jìng wú xiá gîu yuǎn lí zhū chǎn qǔ chân xīn ãr fā yán wãn zhě jiē huān xǐ

心净无瑕垢,远离诸谄曲,称心而发言,闻者皆欢喜。

tiáo rïu jù cán kuì gōngjìng yú zūn xiǔ wú tān yì wú kuáng lián mǐn zhū zhîngshēng

调柔具惭愧,恭敬于尊宿,无贪亦无诳,怜愍诸众 生。

cǐ nǚ xīn bù shì sâ xiàng jí juàn shǔ dàn yǐ qīngjìng xīn gōngjìng yí qiâ fï

此女心不恃,色相及眷属,但以清净心,恭敬一切佛。

ěr shí tài zǐ yǔ miào dã nǚ jí shí qiān cǎi nǚ bìng qí juàn shǔ chū xiāng yá yuán yì fǎ yún guāngmíng

尔时,太子与妙德女,及十千采女并其眷属,出香芽园,诣法云光明

dào chǎng zhì yǐ xià chē bù jìn yì rú lái suǒ jiàn fï shēnxiàngduān yán jì jìng zhū gēn tiáoshùn nâi wài

道场。至已,下车,步进诣如来所,见佛身相端严寂静,诸根调顺,内外

qīngjìng rú dà lïng chí wú zhū gîu zhuï jiē shēngjìng xìn yǒng yuâ huān xǐ dǐng lǐ fï zú rào wú shù zā

清净,如大龙池无诸垢浊,皆生净信,踊跃欢喜,顶礼佛足,绕无数匝。

yú shí tài zǐ jí miào dã nǚ gâ chí wǔ bǎi miào bǎo lián huā gîng sàn bǐ fï tài zǐ wãi fï zào wǔ bǎi jīng

于时,太子及妙德女,各持五百妙宝莲华,供散彼佛。太子为佛造五百精

shâ yī yī jiē yǐ xiāng mù suǒ chãng zhîng bǎo zhuāng yán wǔ bǎi mï ní yǐ wãi jiàn cuî shí fï wãi shuō pǔ

舍,一一皆以香木所成,众宝 庄 严,五百摩尼以为间错。时,佛为说普

yǎn dēng mãn xiū duō luï wãn shì jīng yǐ yú yí qiâ fǎ zhōng dã sān mâi hǎi suǒ wâi dã pǔ zhào yí qiâ fï yuàn

眼灯门修多罗,闻是经已,于一切法中得三昧海。所谓:得普照一切佛愿

hǎi sān mâi pǔ zhào sān shì zàng sān mâi xiànjiàn yí qiâ fï dào chǎng sān mâi pǔ zhào yí qiâ zhîngshēng sān mâi pǔ

海三昧、普照三世藏三昧、现见一切佛道场三昧、普照一切众 生三昧、普

zhào yí qiâ shì jiān zhì dēng sān mâi pǔ zhào yí qiâ zhîngshēng gēn zhì dēng sān mâi jiù hù yí qiâ zhîngshēngguāngmíng yún

照一切世间智灯三昧、普照一切众 生根智灯三昧、救护一切众 生 光明云

sān mâi pǔ zhào yí qiâ zhîngshēng dà míngdēng sān mâi yǎn yí qiâ fï fǎ lún sān mâi jù zú pǔ xiánqīngjìng hân sān

三昧、普照一切众 生大明灯三昧、演一切佛法轮三昧、具足普贤清净行三

mâi shí miào dã nǚ dã sān mâi míng nán shâng hǎi zàng yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí yǒng bù tuì zhuǎn

昧。时,妙德女得三昧,名:难胜海藏,于阿耨多罗三藐三菩提永不退转。

shí bǐ tài zǐ yǔ miào dã nǚ bìng qí juàn shǔ dǐng lǐ fï zú rào wú shù zā cí tuì hái gōng yì fù wáng

时,彼太子与妙德女并其眷属,顶礼佛足,绕无数匝,辞退还宫,诣父王

suǒ bài guì bì yǐ fâng bï wáng yán dà wángdāng zhī shâng rì shēn rú lái chū xìng yú shì yú cǐ guï nâi fǎ yún

所,拜跪毕已,奉白王言:大王当知胜日身如来出兴于世,于此国内法云

guāngmíng pú tí chǎngzhōng chēngděngzhângjiào yú jīn wâi jiǔ ěr shí dà wáng yǔ tài zǐ yán shì shuí wãi rǔ

光明菩提场 中,成等正觉,于今未久。尔时,大王语太子言:是谁为汝

shuō rú shì shì tiān yē rãn yē tài zǐ bï yán shì cǐ jù zú miào dã nǚ shuō shí wáng wãn yǐ huān

说如是事?天耶?人耶?太子白言:是此具足妙德女说。时,王闻已,欢

xǐ wú liàng pì rú pín rãn dã dà fú zàng zuî rú shì niàn fï wú shàng bǎo nán kě zhí yù ruî dã jiàn fï

喜无量,譬如贫人得大伏藏。作如是念:佛无上宝,难可值遇,若得见佛,

yǒngduàn yí qiâ â dào bù wâi fï rú yī wáng nãng zhì yí qiâ zhū fán nǎo bìng nãng jiù yí qiâ shēng shǐ dà kǔ

永断一切恶道怖畏。佛如医王,能治一切诸烦恼病,能救一切生死大苦;

fï rú dǎo shī nãnglìngzhîngshēng zhì yú jiū jìng ān yǐn zhù chù zuî shì niàn yǐ jí zhū xiǎowáng qún chãn juàn

佛如导师;能令众 生至于究竟安隐住处。作是念已,集诸小王、群臣、眷

shǔ jí yǐ shà lì pï luï mãn děng yí qiâ dà zhîng biàn shě wáng wâi shîu yǔ tài zǐ guàndǐng qì yǐ yǔ wàn

属,及以刹利婆罗门等一切大众,便舍王位,授与太子。灌顶讫已,与万

rãn jù wǎng yì fï suǒ dào yǐ lǐ zú rào wú shù zā bìng qí juàn shǔ xī jiē tuì zuî

人俱,往诣佛所。到已,礼足,绕无数匝,并其眷属悉皆退坐。

ěr shí rú lái guān chá bǐ wáng jí zhū dà zhîng bái háo xiàngzhîngfàng dà guāngmíng míng yí qiâ shì jiān

尔时,如来观察彼王及诸大众,白毫相 中放大光明,名:一切世间

xīn dēng pǔ zhào shí fāng wú liàng shì jiâ zhù yú yí qiâ shì zhǔ zhī qián shì xiàn rú lái bù kě sī yì dà shãntōng

心灯,普照十方无量世界,住于一切世主之前,示现如来不可思议大神通

lì pǔ lìng yí qiâ yìngshîu huà zhě xīn dã qīngjìng ěr shí rú lái yǐ bù sī yì zì zài shãn lì xiànshēn

力,普令一切应受化者,心得清净。尔时,如来以不思议自在神力,现身

chāo chū yí qiâ shì jiān yǐ yuán mǎn yīn pǔ wãi dà zhîngshuō tuï luï ní míng yí qiâ fǎ yì lí àn dēng fï

超出一切世间,以圆满音,普为大众说陀罗尼,名:一切法义离暗灯,佛

chà wēi chãn shù tuï luï ní ãr wãi juàn shǔ bǐ wáng wãn yǐ jí shí huî dã dà zhì guāngmíng qí zhîng huì zhōng yǒu

刹微尘数陀罗尼而为眷属。彼王闻已,即时获得大智光明;其众会中,有

yán fú tí wēi chãn shù pú sà jù shí zhâng dã cǐ tuï luï ní liù shí wàn nuï yú tuō rãn jìn zhū yǒu lîu xīn

阎浮提微尘数菩萨,俱时证得此陀罗尼;六十万那由他人,尽诸有漏心,

dã xiâ tuō shí qiānzhîngshēngyuǎnchãn lí gîu dã fǎ yǎn jìng wú liàngzhîngshēng fā pú tí xīn shí fï yîu

得解脱;十千众 生远尘离垢,得法眼净;无量 众 生发菩提心。时,佛又

yǐ bù sī yì lì guǎngxiànshãnbiàn pǔ yú shí fāng wú liàng shì jiâ yǎn sān châng fǎ huà dù zhîngshēng shí bǐ

以不思议力广现神变,普于十方无量世界演三乘法,化度众 生。时,彼

fù wáng zuî rú shì niàn wǒ ruî zài jiā bù nãngzhâng dã rú shì miào fǎ ruî yú fï suǒ chū jiā xuã dào jí dāng

父王作如是念:我若在家,不能证得如是妙法,若于佛所出家学道,即当

chãng jiù zuî shì niàn yǐ qián bï fï yán yuàn dã cïng fï chū jiā xiū xuã fï yán suí yì yí zì zhī shí

成就。作是念已,前白佛言:愿得从佛出家修学。佛言:随意,宜自知时。

shí cái zhǔ wáng yǔ shí qiān rãn jiē yú fï suǒ tïng shí chū jiā wâi jiǔ zhī jiān xī dã chãng jiù yí qiâ fǎ

时,财主王,与十千人,皆于佛所同时出家。未久之间,悉得成就一切法

yì lí àn dēng tuï luï ní yì dã rú shàng zhū sān mâi mãn yîu dã pú sà shí shãntōng mãn yîu dã pú sà wú biān

义离暗灯陀罗尼,亦得如上诸三昧门,又得菩萨十神通门,又得菩萨无边

biàn cái yîu dã pú sà wú ài jìngshēn wǎng yì shí fāng zhū rú lái suǒ tīngshîu qí fǎ wãi dà fǎ shī yǎn shuō

辩才,又得菩萨无碍净身,往诣十方诸如来所,听受其法,为大法师演说

miào fǎ fù yǐ shãn lì biàn shí fāng chà suí zhîngshēng xīn ãr wãi xiànshēn zàn fï chū xiàn shuō fï běn hân shì

妙法。复以神力遍十方刹,随众 生心而为现身,赞佛出现,说佛本行,示

fï běn yuán chēngyáng rú lái zì zài shãn lì hù chí yú fï suǒ shuōjiào fǎ

佛本缘,称扬如来自在神力,护持于佛所说教法。

ěr shí tài zǐ yú shí wǔ rì zài zhângdiànshàng cǎi nǚ wãi rào qī bǎo zì zhì yī zhě lún bǎo

尔时,太子于十五日,在正殿上,采女围绕,七宝自至,一者、轮宝,

míng wú ài hân âr zhě xiàng bǎo míng jīn gāngshēn sān zhě mǎ bǎo míng xùn jí fēng sì zhě

名:无碍行;二者、象宝,名:金刚身;三者、马宝,名:迅疾风;四者、

zhū bǎo míng rì guāngzàng wǔ zhě nǚ bǎo míng jù miào dã liù zàngchãn bǎo míng wãi dà cái

珠宝,名:日光藏;五者、女宝,名:具妙德;六、藏臣宝,名为:大财;

qī zhǔ bīng bǎo míng lí gîu yǎn qī bǎo jù zú wãi zhuǎn lún wáng wáng yán fú tí zhâng fǎ zhì shì rãn

七、主兵宝,名:离垢眼;七宝具足,为转轮王。王阎浮提正法治世,人

mín kuài lâ wáng yǒu qiān zǐ duānzhângyǒngjiàn nãng fú yuàn dí qí yán fú tí zhōng yǒu bā shí wángchãng yī

民快乐。王有千子,端正勇健,能伏怨敌。其阎浮提中,有八十王城,一

yī chãngzhōng yǒu wǔ bǎi sēngfāng yī yī sēngfāng lì fï zhī tí jiē xī gāo guǎng yǐ zhîngmiào bǎo ãr wãi jiào shì

一城 中有五百僧坊,一一僧坊立佛支提,皆悉高广,以众妙宝而为校饰,

yī yī wángchãng jiē qǐng rú lái yǐ bù sī yì zhîngmiàogîng jù ãr wãi gîngyǎng fï rù chãng shí xiàn dà shãn lì

一一王城,皆请如来,以不思议众妙供具而为供养。佛入城时,现大神力,

lìng wú liàngzhîngshēngzhîng zhū shàn gēn wú liàngzhîngshēng xīn dã qīngjìng jiàn fï huān xǐ fā pú tí yì qǐ dà

令无量 众 生 种诸善根,无量 众 生心得清净,见佛欢喜,发菩提意,起大

bēi xīn lì yì zhîngshēng qín xiū fï fǎ rù zhēn shí yì zhù yú fǎ xìng liǎo fǎ píngděng huî sān shì zhì

悲心,利益众 生,勤修佛法,入真实义,住于法性,了法平等,获三世智,

děngguān sān shì zhī yí qiâ fï chū xīng cì dì shuōzhǒngzhǒng fǎ shâ qǔ zhîngshēng fā pú sà yuàn rù pú

等观三世,知一切佛出兴次第。说种 种法,摄取众 生,发菩萨愿,入菩

sà dào zhī rú lái fǎ chãng jiù fǎ hǎi nãng pǔ xiànshēnbiàn yí qiâ chà zhī zhîngshēng gēn jí qí xìng yù lìng

萨道,知如来法,成就法海,能普现身遍一切刹,知众 生根及其性欲,令

qí fā qǐ yí qiâ zhì yuàn fï zǐ yú rǔ yì yún hã bǐ shí tài zǐ dã lún wáng wâi gîngyǎng fï zhě

其发起一切智愿。佛子!于汝意云何?彼时,太子得轮王位,供养佛者,

qǐ yì rãn hū jīn shì jiā mïu ní fï shì yě cái zhǔ wáng zhě bǎo huā fï shì qí bǎo huā fï xiàn zài dōng

岂异人乎?今释迦牟尼佛是也。财主王者,宝华佛是。其宝华佛,现在东

fāng guî shì jiâ hǎi wēi chãn shù fï chà yǒu shì jiâ hǎi míng xiàn fǎ jiâ xū kōngyǐngxiàng yún zhōng yǒu shì jiâ zhǒngmíng

方过世界海微尘数佛刹,有世界海名:现法界虚空影像云,中有世界种名:

pǔ xiàn sān shì yǐng mï ní wáng bǐ shì jiâ zhǒngzhōng yǒu shì jiâ míng yuán mǎn guāng zhōng yǒu dào chǎngmíng xiàn

普现三世影摩尼王,彼世界种 中,有世界名:圆满光,中有道场名:现

yí qiâ shì zhǔ shēn bǎo huā rú lái yú cǐ chãng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhū

一切世主身,宝华如来于此成阿耨多罗三藐三菩提,不可说佛刹微尘数诸

pú sà zhîngqián hîu wãi rào ãr wãi shuō fǎ bǎo huā rú lái wǎng xī xiū xíng pú sà dào shí jìng cǐ shì jiâ hǎi

菩萨众前后围绕,而为说法。宝华如来往昔修行菩萨道时,净此世界海,

qí shì jiâ hǎi zhōng qù lái jīn fï chū xīng shì zhě jiē shì bǎo huā rú lái wãi pú sà shí jiào huà lìng fā ā nîu duō

其世界海中去来今佛出兴世者,皆是宝华如来为菩萨时,教化令发阿耨多

luï sān miǎo sān pú tí xīn bǐ shí nǚ mǔ shànxiàn zhě jīn wǒ mǔ shàn mù shì qí wángjuàn shǔ jīn rú lái

罗三藐三菩提心。彼时,女母善现者,今我母善目是。其王眷属,今如来

suǒ zhîng huì shì yě jiē jù xiū xíng pǔ xián zhū hân chãng mǎn dà yuàn suī hãng zài cǐ zhîng huì dào chǎng ãr nãng

所众会是也,皆具修行普贤诸行,成满大愿,虽恒在此众会道场,而能

pǔ xiàn yí qiâ shì jiān zhù zhū pú sà píngděng sān mâi cháng dã xiànjiàn yí qiâ zhū fï yí qiâ rú lái yǐ děng

普现一切世间,住诸菩萨平等三昧,常得现见一切诸佛。一切如来,以等

xū kōngmiào yīn shēng yún yǎn zhâng fǎ lún xī nãngtīngshîu yú yí qiâ fǎ xī dã zì zài míngchēng pǔ wãn zhū fï guï

虚空妙音声云演正法轮,悉能听受;于一切法悉得自在,名称普闻诸佛国

tǔ pǔ yì yí qiâ dào chǎng zhī suǒ pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēng zhī qián suí qí suǒ yìng jiào huà tiáo fú jìn wâi

土,普诣一切道场之所,普现一切众 生之前,随其所应,教化调伏,尽未

lái jiã xiū pú sà dào hãng wú jiànduàn chãng mǎn pǔ xiánguǎng dà shì yuàn

来劫修菩萨道,恒无间断,成满普贤广大誓愿。

fï zǐ qí miào dã nǚ yǔ wēi dã zhǔ zhuǎn lún shângwáng yǐ sì shì gîngyǎngshâng rì shēn rú lái zhě wǒ shēn

佛子!其妙德女与威德主转轮圣王,以四事供养胜日身如来者,我身

shì yě bǐ fï miâ hîu qí shì jiâ zhōng liù shí yì bǎi qiān nuï yú tuō fï chū xīng yú shì wǒ jiē yǔ wángchãng

是也。彼佛灭后,其世界中,六十亿百千那由他佛出兴于世,我皆与王承

shì gîngyǎng qí dì yī fï míng qīngjìngshēn cì míng yí qiâ zhì yuâ guāngmíngshēn cì míng yán fú tán jīn

事供养。其第一佛名:清净身;次名:一切智月光明身;次名:阎浮檀金

guāngmíngwáng cì míng zhū xiàngzhuāng yán shēn cì míng miào yuâ guāng cì míng zhì guānchuáng cì míng dà

光明王;次名:诸相 庄 严身;次名:妙月光;次名:智观 幢 ;次名:大

zhì guāng cì míng jīn gāng nà luï yán jīng jìn cì míng zhì lì wú nãngshâng cì míng pǔ ān xiáng zhì cì

智光;次名:金刚那罗延精进;次名:智力无能胜;次名:普安详智;次

míng lí gîu shâng zhì yún cì míng shī zǐ zhì guāngmíng cì míng guāngmíng jì cì míng gōng dã guāngmíng

名:离垢胜智云;次名:师子智光明;次名:光明髻;次名:功德光明

chuáng cì míng zhì rì chuáng cì míng bǎo lián huā kāi fū shēn cì míng fú dã yán jìngguāng cì míng

幢 ;次名:智日 幢 ;次名:宝莲华开敷身;次名:福德严净光;次名:

zhì yàn yún cì míng pǔ zhào yuâ cì míng zhuāng yán gài miào yīn shēng cì míng shī zǐ yǒngměng zhì guāngmíng

智焰云;次名:普照月;次名:庄 严盖妙音声;次名:师子勇猛智光明;

cì míng fǎ jiâ yuâ cì míng xiàn xū kōngyǐngxiàng kāi wù zhîngshēng xīn cì míng hãng xiù jì miâ xiāng cì

次名:法界月;次名:现虚空影像开悟众 生心;次名:恒嗅寂灭香;次

míng pǔ zhân jì jìng yīn cì míng gān lù shān cì míng fǎ hǎi yīn cì míng jiān gù wǎng cì míng

名:普震寂静音;次名:甘露山;次名:法海音;次名:坚固网;次名:

fï yǐng jì cì míng yuâ guāng háo cì míng biàn cái kǒu cì míng juã huā zhì cì míng bǎo yàn shān

佛影髻;次名:月光毫;次名:辩才口;次名:觉华智;次名:宝焰山;

cì míng gōng dã xīng cì míng bǎo yuâ chuáng cì míng sān mâi shēn cì míng bǎo guāngwáng cì míng pǔ

次名:功德星;次名:宝月 幢 ;次名:三昧身;次名:宝光王;次名:普

zhì hân cì míng yàn hǎi dēng cì míng lí gîu fǎ yīn wáng cì míng wú bǐ dã míngchēngchuáng cì míng

智行;次名:焰海灯;次名:离垢法音王;次名:无比德名称 幢 ;次名:

xiū bì cì míng běn yuànqīngjìng yuâ cì míng zhào yì dēng cì míng shēnyuǎn yīn cì míng pí lú zhē

修臂;次名:本愿清净月;次名:照义灯;次名:深远音;次名:毗卢遮

nà shângzàngwáng cì míng zhū chãngchuáng cì míng fǎ hǎi miàolián huá fï zǐ bǐ jiã zhōng yǒu rú shì

那胜藏王;次名:诸乘 幢 ;次名:法海妙莲华。佛子!彼劫中,有如是

děng liù shí yì bǎi qiān nuï yú tuō fï chū xīng yú shì wǒ jiē qīn jìn chãng shì gîngyǎng qí zuì hîu fï míng guǎng

等六十亿百千那由他佛出兴于世,我皆亲近,承事供养。其最后佛名:广

dà xiâ yú bǐ fï suǒ dã jìng zhì yǎn ěr shí bǐ fï rù chãngjiào huà wǒ wãi wáng fēi yǔ wáng lǐ jìn

大解,于彼佛所,得净智眼。尔时,彼佛入城教化,我为王妃,与王礼觐,

yǐ zhîngmiào wù ãr wãi gîngyǎng yú qí fï suǒ wãn shuō chū shēng yí qiâ rú lái dēng fǎ mãn jí shí huî dã guān chá yí

以众妙物而为供养,于其佛所闻说出生一切如来灯法门,即时获得观察一

qiâ pú sà sān mâi hǎi jìng jiâ xiâ tuō fï zǐ wǒ dã cǐ xiâ tuō yǐ yǔ pú sà yú fï chà wēi chãn shù jiã qín

切菩萨三昧海境界解脱。佛子!我得此解脱已,与菩萨于佛刹微尘数劫勤

jiā xiū xí yú fï chà wēi chãn shù jiã zhōng chãng shì gîngyǎng wú liàng zhū fï huî yú yī jiã chãng shì yī fï

加修习,于佛刹微尘数劫中,承事供养无量诸佛。或于一劫承事一佛,

huî âr huî sān huî bù kě shuō huî zhí fï chà wēi chãn shù fï xī jiē qīn jìn chãng shì gîngyǎng ãr wâi nãng

或二、或三、或不可说,或值佛刹微尘数佛,悉皆亲近承事供养,而未能

zhī pú sà zhī shēn xíng liàng sâ mào jí qí shēn yâ xīn hân zhì huì sān mâi jìng jiâ fï zǐ ruî yǒu zhîng

知菩萨之身、形、量、色、貌及其身业心行智慧三昧境界。佛子!若有众

shēng dã jiàn pú sà xiū pú tí hân ruî yí ruî xìn pú sà jiē yǐ shì chū shì jiànzhǒngzhǒngfāngbiàn ãr shâ qǔ

生,得见菩萨修菩提行,若疑、若信,菩萨皆以世出世间种 种方便而摄取

zhī yǐ wãi juàn shǔ lìng yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dã bù tuì zhuǎn

之,以为眷属,令于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

fï zǐ wǒ jiàn bǐ fï dã cǐ xiâ tuō yǐ yǔ pú sà yú bǎi fï chà wēi chãn shù jiã ãr gîng xiū xí yú

佛子!我见彼佛得此解脱已,与菩萨于百佛刹微尘数劫而共修习,于

qí jiã zhōng suǒ yǒu zhū fï chū xīng yú shì wǒ jiē qīn jìn chãng shì gîngyǎng tīng suǒ shuō fǎ dú sîngshîu chí

其劫中,所有诸佛出兴于世,我皆亲近承事供养,听所说法,读诵受持。

yú bǐ yí qiâ zhū rú lái suǒ dã cǐ xiâ tuō zhǒngzhǒng fǎ mãn zhī zhǒngzhǒng sān shì rù zhǒngzhǒng chà hǎi jiàn

于彼一切诸如来所,得此解脱种 种法门,知种 种三世,入种 种刹海,见

zhǒngzhǒngchãngzhâng juã rù zhǒngzhǒng fï zhîng huì fā pú sà zhǒngzhǒng dà yuàn xiū pú sà zhǒngzhǒngmiào hân dã

种 种 成 正觉,入种 种佛众会,发菩萨种 种大愿,修菩萨种 种妙行,得

pú sà zhǒngzhǒng xiâ tuō rán wâi nãng zhī pú sà suǒ dã pǔ xián xiâ tuō mãn hã yǐ gù pú sà pǔ xián xiâ tuō

菩萨种 种解脱,然未能知菩萨所得普贤解脱门。何以故?菩萨普贤解脱

mãn rú tài xū kōng rú zhîngshēngmíng rú sān shì hǎi rú shí fāng hǎi rú fǎ jiâ hǎi wú liàng wú biān

门,如太虚空,如众 生名,如三世海,如十方海,如法界海,无量无边。

fï zǐ pú sà pǔ xián jiě tuō mãn yǔ rú lái jìng jiâ děng fï zǐ wǒ yú fï chà wēi chãn shù jiã guān pú

佛子!菩萨普贤解脱门,与如来境界等。佛子!我于佛刹微尘数劫,观菩

sà shēn wú yǒu yàn zú rú duō yù rãn nán nǚ jí huì dì xiāng ài rǎn qǐ yú wú liàngwàngxiǎng sī juã wǒ yì

萨身无有厌足。如多欲人男女集会,递相爱染,起于无量妄想思觉。我亦

rú shì guān pú sà shēn yī yī máo kǒng niànniànjiàn wú liàng wú biānguǎng dà shì jiâ zhǒngzhǒng ān zhù zhǒngzhǒng

如是,观菩萨身一一毛孔,念念见无量无边广大世界,种 种安住、种 种

zhuāng yán zhǒngzhǒngxíngzhuàng yǒu zhǒngzhǒngshān zhǒngzhǒng dì zhǒngzhǒng yún zhǒngzhǒngmíng zhǒngzhǒng fï

庄 严、种 种形 状 。有种 种山、种 种地、种 种云、种 种名、种 种佛

xīng zhǒngzhǒng dào chǎng zhǒngzhǒngzhîng huì yǎn zhǒngzhǒng xiū duō luï shuōzhǒngzhǒngguàndǐng zhǒngzhǒng zhū châng

兴、种 种道场、种 种 众会。演种 种修多罗、说种 种灌顶、种 种诸乘、

zhǒngzhǒngfāngbiàn zhǒngzhǒngqīngjìng yîu yú pú sà yī yī máo kǒng niànniànchángjiàn wú biān fï hǎi zuî zhǒngzhǒng

种 种方便、种 种清净。又于菩萨一一毛孔,念念常见无边佛海,坐种 种

dào chǎng xiànzhǒngzhǒngshãnbiàn zhuǎnzhǒngzhǒng fǎ lún shuōzhǒngzhǒng xiū duō luï hãng bù duàn juã yîu yú pú

道场,现种 种神变,转 种 种法轮,说种 种修多罗,恒不断绝。又于菩

sà yī yī máo kǒng jiàn wú biānzhîngshēng hǎi zhǒngzhǒng zhù chù zhǒngzhǒngxíng mào zhǒngzhǒng zuî yâ zhǒngzhǒng

萨一一毛孔,见无边众 生海,种 种住处、种 种形貌、种 种作业、种 种

zhū gēn yîu yú pú sà yī yī máo kǒng jiàn sān shì zhū pú sà wú biān hân mãn suǒ wâi wú biānguǎng dà yuàn

诸根。又于菩萨一一毛孔,见三世诸菩萨无边行门,所谓:无边广大愿、

wú biān chā biã dì wú biān bō luï mì wú biānwǎng xī shì wú biān dà cí mãn wú biān dà bēi yún wú biān

无边差别地、无边波罗蜜、无边往昔事、无边大慈门、无边大悲云、无边

dà xǐ xīn wú biān shâ qǔ zhîngshēngfāngbiàn

大喜心、无边摄取众 生方便。

fï zǐ wǒ yú fï chà wēi chãn shù jiã niànniàn rú shì guān yú pú sà yī yī máo kǒng yǐ suǒ zhì chù ãr

佛子!我于佛刹微尘数劫,念念如是观于菩萨一一毛孔,已所至处而

bù chïng zhì yǐ suǒ jiàn chù ãr bù chïngjiàn qiú qí biān jì jìng bù kě dã nǎi zhì jiàn bǐ xī dá tài zǐ zhù yú

不重至,已所见处而不重见,求其边际竟不可得。乃至见彼悉达太子住于

gōngzhōng cǎi nǚ wãi rào wǒ yǐ xiâ tuō lì guān yú pú sà yī yī máo kǒng xī jiàn sān shì fǎ jiâ zhōng shì

宫中,采女围绕,我以解脱力,观于菩萨一一毛孔,悉见三世法界中事。

fï zǐ wǒ wãi dã cǐ guān chá pú sà sān mâi hǎi xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà jiū jìng wú liàng zhū fāngbiàn hǎi

佛子!我唯得此观察菩萨三昧海解脱。如诸菩萨摩诃萨究竟无量诸方便海,

wãi yí qiâ zhîngshēngxiàn suí lâi shēn wãi yí qiâ zhîngshēngshuō suí lâ hân yú yī yī máo kǒngxiàn wú biān sâ xiàng hǎi

为一切众 生现随类身,为一切众 生说随乐行,于一一毛孔现无边色相海,

zhī zhū fǎ xìng wú xìng wãi xìng zhī zhîngshēngxìngtïng xū kōngxiàng wú yǒu fēn biã zhī fï shãn lì tïng yú rú rú

知诸法性无性为性,知众 生性同虚空相、无有分别,知佛神力同于如如,

biàn yí qiâ chù shì xiàn wú biān xiâ tuō jìng jiâ yú yī niànzhōngnãng zì zài rù guǎng dà fǎ jiâ yïu xì yí qiâ zhū dì

遍一切处示现无边解脱境界,于一念中能自在入广大法界,游戏一切诸地

fǎ mãn ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ cǐ shì jiâ zhōng yǒu fï mǔ mï yē

法门,而我云何能知、能说彼功德行?善男子!此世界中,有佛母:摩耶,

rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xiū pú sà hân yú zhū shì jiān wú suǒ rǎn zhuï gîngyǎng zhū fï hãng wú xiū xī

汝诣彼问:菩萨云何修菩萨行?于诸世间无所染著?供养诸佛恒无休息?

zuî pú sà yâ yǒng bù tuì zhuǎn lí yí qiâ zhàng ài rù pú sà xiâ tuō bù yïu yú tā zhù yí qiâ pú sà

作菩萨业永不退转?离一切障碍,入菩萨解脱?不由于他,住一切菩萨

dào yì yí qiâ rú lái suǒ shâ yí qiâ zhîngshēng jiâ jìn wâi lái jiã xiū pú sà hân fā dà chângyuàn zēng

道,诣一切如来所,摄一切众 生界,尽未来劫,修菩萨行,发大乘愿,增

zhǎng yí qiâ zhîngshēngshàn gēn cháng wú xiū xī ěr shí shì jiā qú bō nǚ yù chïngmíng cǐ xiâ tuō yì chãng fï

长一切众 生善根,常无休息?尔时,释迦瞿波女欲重明此解脱义,承佛

shãn lì jí shuōsîng yán

神力,即说颂言:

ruî yǒu jiàn pú sà xiū xíng zhǒng zhǒng hân qǐ shàn bù shàn xīn pú sà jiē shâ qǔ

若有见菩萨,修行种 种行,起善不善心,菩萨皆摄取。

nǎi wǎng jiǔ yuǎn shì guî bǎi chà chãn jiã yǒu jiã míng qīng jìng shì jiâ míng guāng míng

乃往久远世,过百刹尘劫,有劫名清净,世界名光明。

cǐ jiã fï xīng shì liù shí qiān wàn yì zuì hîu tiān rãn zhǔ hào yuē fǎ chuángdēng

此劫佛兴世,六十千万亿,最后天人主,号曰法 幢 灯。

bǐ fï niâ pán hîu yǒu wáng míng zhì shān tǒng lǐng yán fú tí yí qiâ wú yuàn dí

彼佛涅槃后,有王名智山,统领阎浮提,一切无怨敌。

wáng yǒu wǔ bǎi zǐ duān zhâng nãng yǒng jiàn qí shēn xī qīng jìng jiàn zhě jiē huān xǐ

王有五百子,端正能勇健,其身悉清净,见者皆欢喜。

bǐ wáng jí wáng zǐ xìn xīn gîng yǎng fï hù chí qí fǎ zàng yì lâ qín xiū fǎ

彼王及王子,信心供养佛,护持其法藏,亦乐勤修法。

tài zǐ míng shàn guāng lí gîu duō fāng biàn zhū xiàng jiē yuán mǎn jiàn zhě wú yàn zú

太子名善光,离垢多方便,诸相皆圆满,见者无厌足。

wǔ bǎi yì rãn jù chū jiā xíng xuã dào yǒng měng jiān jīng jìn hù chí qí fï fǎ

五百亿人俱,出家行学道,勇猛坚精进,护持其佛法。

wáng dū míng zhì shù qiān yì chãng wãi rǎo yǒu lín míngjìng dã zhîng bǎo suǒ zhuāng yán

王都名智树,千亿城围绕,有林名静德,众宝所 庄 严。

shànguāng zhù bǐ lín guǎngxuān fï zhěng fǎ biàn cái zhì huì lì lìngzhîng xī qīngjìng

善光住彼林,广宣佛正法,辩才智慧力,令众悉清净。

yǒu shí yīn qǐ shí rù bǐ wáng dū chãng xíng zhǐ jí ān xiáng zhâng zhī xīn bù luàn

有时因乞食,入彼王都城,行止极安详,正知心不乱。

chãngzhōng yǒu jū shì hào yuē shànmíngchēng wǒ shí wãi bǐ nǚ míng wãi jìng rì guāng

城 中有居士,号曰善名称,我时为彼女,名为净日光。

shí wǒ yú chãngzhōng yù jiànshànguāngmíng zhū xiàng jí duān yán qí xīn shēng rǎn zhuï

时我于城 中,遇见善光明,诸相极端严,其心生染著。

cì qǐ zhì wǒ mãn wǒ xīn zēng ài rǎn jí xiâ shēn yīng luî bìng zhū zhì bō zhōng

次乞至我门,我心增爱染,即解身璎珞,并珠置钵中。

suī yǐ ài rǎn xīn gîng yǎng bǐ fï zǐ âr bǎi wǔ shí jiã bù duî sān â qù

虽以爱染心,供养彼佛子,二百五十劫,不堕三恶趣。

huî shēngtiānwáng jie huî zuî rãn wáng nǚ hãngjiànshànguāngmíng miàoxiàngzhuāng yán shēn

或生天王家,或作人王女,恒见善光明,妙相 庄 严身。

cǐ hîu suǒ jīng jiã âr bǎi yǒu wǔ shí shēng yú shàn xiàn jiā míng wãi jù miào dã

此后所经劫,二百有五十,生于善现家,名为具妙德。

shí wǒ jiàn tài zǐ ãr shēng zūn zhîng xīn yuàn dã bâi zhān shì xìng měng āi nà shîu

时我见太子,而生尊重心,愿得备瞻侍,幸蒙哀纳受。

wǒ shí yǔ tài zǐ jìn fï shâng rì shēn gōng jìng gîng yǎng bì jí fā pú tí yì

我时与太子,觐佛胜日身,恭敬供养毕,即发菩提意。

yú bǐ yī jiã zhōng liù shí yì rú lái zuì hîu fï shì zūn míng wãi guǎng dà xiâ

于彼一劫中,六十亿如来,最后佛世尊,名为广大解。

yú bǐ dã jìng yǎn liǎo zhī zhū fǎ xiàng pǔ jiàn shîu shēng chù yǒng chú diān dǎo xīn

于彼得净眼,了知诸法相,普见受生处,永除颠倒心。

wǒ dã guān pú sà sān mâi jìng xiâ tuō yī niàn rù shí fāng bù sī yì chà hǎi

我得观菩萨,三昧境解脱,一念入十方,不思议刹海。

wǒ jiàn zhū shì jiâ jìng huì zhǒng zhǒng biã yú jìng bù tān lâ yú huì bù zēng â

我见诸世界,净秽种 种别,于净不贪乐,于秽不憎恶。

pǔ jiàn zhū shì jiâ rú lái zuî dào chǎng jiē yú yī niànzhōng xī fàng wú liàngguāng

普见诸世界,如来坐道场,皆于一念中,悉放无量 光。

yī niàn nãng pǔ rù bù kě shuō zhîng huì yì zhī bǐ yí qiâ suǒ dã sān mâi mãn

一念能普入,不可说众会,亦知彼一切,所得三昧门。

yī niàn nãng xī zhī bǐ zhū guǎng dà hân wú liàng dì fāng biàn jí yǐ zhū yuàn hǎi

一念能悉知,彼诸广大行,无量地方便,及以诸愿海。

wǒ guān pú sà shēn wú biān jiã xiū xíng yī yī máo kǒng liàng qiú zhī bù kě dã

我观菩萨身,无边劫修行,一一毛孔量,求之不可得。

yī yī máo kǒng chà wú shù bù kě shuō dì shuǐ huǒ fēng lún mǐ bù zài qí zhōng

一一毛孔刹,无数不可说,地水火风轮,靡不在其中。

zhǒngzhǒng zhū jiàn lì zhǒngzhǒng zhū xíngzhuàng zhǒngzhǒng tǐ míng hào wú biānzhîngzhuāng yán

种 种诸建立,种 种诸形 状,种 种体名号,无边种 庄严。

wǒ jiàn zhū chà hǎi bù kě shuō shì jiâ jí jiàn qí zhōng fï shuō fǎ huà zhîngshēng

我见诸刹海,不可说世界,及见其中佛,说法化众 生。

bù liǎo pú sà shēn jí bǐ shēn zhū yâ yì bù zhī xīn zhì zhū jiã suǒ xíng dào

不了菩萨身,及彼身诸业,亦不知心智,诸劫所行道。

ěr shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā cí tuì ãr qù

尔时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,辞退而去。